VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Bižanienė Bronislava Gražina

profesija: gydytoja
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Tarybinės kariuomenės susidorojimas su taikiais žmonėmis, stovinčiais prie Televizijos bokšto.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniaus televizijos bokšto teritorijoje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. 1.40 val. aš atbėgau prie bokšto.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Aš buvau prie bokšto iki 3.00 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Susikibę rankomis apjuosėme bokštą, kokiomis dešimt eilių. Aš stovėjau nuo krašto antroje eilėje. Šaukėme “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su kaimyne.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Tankai apsupo mus žiedu ir pradėjo šaudyti baisiu trenksmu.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Mačiau tankus, kareivius. Baisiausia, kad šaudė į beginklius žmones. Mačiau pro ausis švilpiančias šviečiančias kulkas.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.