VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Bilius, Vytautas

profesija: studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Radijo ir televizijos komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: 15–30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stengiausi neleisti kareiviams prasibrauti iki įėjimo, bet... Stovėjome ir skandavome lietuviškus šūkius.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvau su savo kambarioku ir drauge.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kareivius ginkluotus automatais, „bananais“, durtuvais, šarvuočius, tanketes.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kareiviai savo apranga truputėlį skyrėsi, galima buvo išskirti dvi grupes: vieni buvo su neperšaunamomis liemenėmis, o kiti ne. Kurie buvo be liemenių elgėsi brutaliau ir matėsi, kad jie gerai paruošti. Matėsi, kad kareiviai apsvaigę, jų veidai buvo keisti. Ginkluoti automatais „Kalašnikov“, „bananais“.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Aš buvau prie Radijo komiteto pastato. Pamačiau atvažiuojančią koloną tankečių ir šarvuočių. Kolona pravažiavo, o viena mašina sustojo. Iš jos pradėjo lipti ginkluoti kareiviai. Jie veržėsi prie centrinio įėjimo, pradėjo šaudyti į viršų ir mėtyti sprogstamuosius paketus. Keli jų prasiveržė prie laiptų, bet žmonės juos „atkirto“ nuo likusiųjų. Matėsi, kad jie irgi bijo, bet... Tada aš pamačiau, kad grįžta pagrindinė kolona. Sustoja. Iš šarvuočių pradėjo lipti kareiviai, kurie buvo be peršaunamų liemenių, automatai buvo be diržų, turėjo „bananus“. Šie veikė stipriau ir drąsiau. Dar labiau pradėjo mėtyti sprogstamuosius paketus. Vienas iš jų sprogo po mano kojomis. Žmonės buvo mušami automatais ir „bananais“. Visi pradėjo bėgti. Virš galvos pajutau kažką švilpiant, užbėgau už namo kampo ir su daugeliu kitų žmonių nukritome ant žemės, pajutau, kaip ant manęs krinta tinkas nuo sienos – šaudė tikrais koviniais šoviniais. (Aš buvau armijoje – žinau.) Prieš mus stovėjo desantininkas su nukreiptu į mus automatu ir šaukė “ležat sūki, a nie to vsiech perestrieliaju”. Po kelių minučių jis pasitraukė ir mes atsikėlėme. Pasitraukėme. Tuo metu aš pastebėjau, kad šaudoma tikromis kulkomis į viršų ilgomis serijomis. Kulkos buvo šviečiančios. Virš galvų girdėjosi zvimbimas, visai kaip per apmokymus armijoje. Tai buvo baisu, juk tos kulkos galėjo pataikyti ir į žmogų, o kai kurios gal ir pataikė.

1991 m. vasario 12 d.