1991 m. sausio 12–13 d. naktį aš labai akivaizdžiai mačiau visą tą siaubą, kurį išgyveno žmonės, esantys prie Televizijos bokšto.

Tankai bokštą apsupo apie 2 val. nakties. Aš stovėjau toje bokšto pusėje, kur vyko puolami kareivių veiksmai. Vienas tankas sustojo priešais mus, t.y. prieš mano draugus iš “Raskilos” klubo: Vitą, Rasą, Dalią, taip pat kartu dar buvo vienas vaikinukas iš Kauno ir dar keletas žmonių. Netrukus iš tanko išrėpliojo keli kareiviai. Viena mergina iš mūsų būrio prisipažino, kad labai bijanti. Aš nuraminau, jog jie mus tik pagąsdins ir viskas baigsis. Toliau viskas vyko labai greitai – gal kokias tris minutes. Kareiviai, iššokę iš tankų, glaudžiu būriu pradėjo bokšto šturmą. Žmonės šiuo metu jokių išpuolių nedarė, tik susikibę rankomis garsiai skandavo “Lietuva!” Iki bokšto kareivos kelią šlavė automatų buožėmis. Priėję bokštą daužė stiklinę jo sieną, o dalis karių atstūminėjo žmones nuo bokšto. Būtent šiuo momentu pasigirdo automatų šūviai, pradėjo mėtyti po kojomis sprogstamuosius paketus. Jie skleidė nuodingų medžiagų kvapą. Visas šis kareivių puolimas pasižymėjo stulbinančiu žiaurumu. Iš labai arti mačiau desantininkų bejausmius, neapykanta iškreiptus veidus, iš jų sklido kažkokie tai šauksmai, keiksmažodžiai… Tai nebuvo robotai – tai buvo sužvėrėję robotai.

Pradėjus šaudyti, minia pradėjo bėgo. Tačiau ir bėgantiems žmonėms už nugaros buvo daužoma automatais, kai kurie iš jų krito nuo kulkų. Vienu momentu aš instinktyviai atsigręžiau į puolančiųjų pusę ir už kelių metrų pamačiau pirmuosius du sužeistuosius. Ir šiuo metu mane sujaudino vieno žmogaus abejingumas. Pamatęs sužeistus, o gal jau ir užmuštus, aš pradėjau šaukti, kad užmušė žmogų. Vienas jaunuolis į tai abejingu veidu atsakė: “Na ir kas?” Jis atsakė lietuviškai, tačiau su rusišku akcentu. Turbūt, mano nuomone, buvo vienas iš tų, kurie padėjo desantininkams įgyvendinti šią kraupią operaciją.

Grįžtant namo, jau bokšto papėdėje, pamačiau du lavonus: jaunuolio ir pagyvenusio žmogaus. Skaudu buvo į juos žiūrėti: išvolioti purve, kraujas, žaizdos.