VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Baltukonis Tomas, Leonardo

profesija: VU studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos bokšto užgrobimas, sovietų armijos susidorojimas su beginkliais žmonėmis.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 40 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prieš tanką bokšto papėdėje, vėliau šalia bokšto, tarp jį apjuosusių žmonių.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Technika: mačiau 5–6 tankus T7Z ir 3 БМД. Ginklai: desantininkai turėjo metalinius strypus, automatus, sprogstamuosius paketus. Ginklų panaudojimas: tankai šaudė iš pabūklų, desantininkai iš automatų, buvo naudojami sprogstamieji paketai. Pasekmės: išmušti aplinkinių namų langai, sudaužyti automobiliai, daug sužeistų, yra žuvusiųjų.
4.3. IŠVADOS: Karinė jėga panaudota prieš beginklius žmones. Jokių gynimosi ginklu ar pasipriešinimo jėga faktų nemačiau.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Sausio 13 d. apie 1.30 val., būdamas namuose (gyvenu netoli TV bokšto), išgirdau variklių gausmą. Pro langą matėsi ilga kolona karinės technikos, kuri važiavo Kosmonautų (dabar Laisvės) prospektu link TV bokšto. Su tėvais nuvažiavome į įvykio vietą. Kalno, ant kurio stovi bokštas, papėdėje (Sudervės gatvėje) stovėjo du tankai, kiek toliau dar vienas, ant viaduko trys tanketės. Toliau stovintis tankas kelis kartus šovė bokšto kryptimi. Abu arčiau stovintys tankai leido dūmines uždangas, sukiojo vamzdžius, daužydami šalia stovinčius automobilius. Čia buvo visiškai sudaužyta (greičiausiai šūvio) “Latvija”. Išsirikiavome prieš tanką. Čia stovėjo apie 100 žmonių. Tankas nukreipė vamzdį į žmones ir iššovė (tuščiu šoviniu). Man stipriai nudegino plaukus, blakstienas, antakius, veidą ir akių ragenas, stipriai apkurtino. Tėvas gavo tas pačias traumas, tačiau stovėjo arčiau, dėl to (kaip paaiškėjo vėliau) traumos daug sunkesnės – trūko ausų būgneliai.

Nuo vaikų darželio pusės atėjęs žmogus pasakė, jog iš tos pusės važiuoja apie 30 tankų. Jis matęs, kaip po tanko vikšrais žūvo žmogus. Patraukėme prie bokšto. Čia žmonių nebuvo labai daug. Jie, susikibę rankomis, bokštą apjuosė 4–5 eilėmis. Mes likome stovėti pirmoje eilėje. Nuo upės pusės dideliu greičiu atvažiavo 2–3 tankai ir, pralaužę tvorą, įsirėmė į žmones. Šaudė kulkosvaidžiai arba automatai, tankų pabūklai. Buvo šaudoma į bokštą virš žmonių galvų, biro bokšto langai, netoli sprogo sprogstamasis paketas.

Staiga prie bokšto atsirado desantininkai. Iš kur jie atsirado nemačiau. Desantininkai metaliniais strypais ir automatų buožėmis daužė bokšto pastato langus. Ėmėme trauktis. Žmonės traukėsi taip pat. Prabėgo keli žmonės prašydami atlaisvinti kelią ir kviesdami greitąją, nes yra sužeistųjų. Per garsiakalbį nuo tanko skambėjo Jermalavičiaus balsas, jog visa valdžia Lietuvoje perėjo į Nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas.

Pasitraukę nuo bokšto dar apie 20 min. girdėjome automatų šūvius, matėme trasuojančias kulkas.

1991 m. vasario 10 d.