VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Aukštuolienė Marija, Prano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komiteto pastatų užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo komiteto pastato.
2.3. KADA ĮVYKO?: Sausio 13-ąją, apie 1.40 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Neprisimenu.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stebėjau.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su vyru.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Šaudė kareiviai iš automatų į pastato sienas, langus, važinėjo ir šaudė tankai. Nuo jų šūvių byrėjo langų stiklai. Važinėjo tanketės, kareiviai neleido žmonėms prisiartinti arčiau, du kartus paleido ašarines dujas. Mačiau du sužeistuosius, vieno buvo stipriai sužalotas veidas, kitas – sužeistas į koją. Tai buvo siaubinga.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 03

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 3 d.