VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Ališanka Arvydas, Vytauto

profesija: VDA studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Tankai ir tanketės apsupo bokštą. Aidint šūviams iš pabūklų ir automatų, desantininkai sprogdindami paketus ir skindamiesi sau kelią minioje automatų buožėmis užėmė bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Aš dalyvavau nuo 1.40 val. iki 2.30 val. (apytiksliai).

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikabinęs rankomis prie pat bokšto prieš užimant.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su broliu .
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Ginkluoto pasipriešinimo nemačiau.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Detalus įvykio aprašymas.

Sausio 13 d. apie 1.50 val. išgirdę pabūklų šūvius bėgome link bokšto. Atbėgus, tankų ir tankečių virtinė artėjo nuo tilto leisdami dūmines užkardas ir dūmuose bandydami judėti. Žmonės bandė sustabdyti, užstatydami automobiliais, kur jau stovėjo sunkvežimiai su smėliu. Kurį laiką sukiodami tanko vamzdį gąsdino, greitais judesiais nukreipdami tai į vieną, tai į kitą pusę, į žmones. Skandavome “Lietuva!”, “okupantai!” Keli žurnalistai tiesiog bandė nufilmuoti patį tanką iš arti. Tankistai vamzdžiu gąsdino ir persekiojo žurnalistus su kameromis. Tarp žmonių girdėjom frazes: “Jie tik atkreipia čia dėmesį, o iš tikro visi tankai juda iš kitos pusės”. Apie 2 val. iš minios kažkas sušuko “Vyrai prie bokšto”. Mes susikabinome rankomis ties bokštu apie 10–15 metrų nuo pagrindinio įėjimo į bokštą kairėje pusėje. Girdėjau per garsiakalbį, atrodo Jermalavičiaus balsą, kad valdžia perėjusi į gelbėjimo komiteto rankas, siūlė pagalvoti apie vaikus, skirstytis ir t.t. Tuo metu tankų virtinė su šviečiančiais prožektoriais pasirodė iš dešinės, nuo miško. Aidint pabūklų šūviams stovėjome išsižioję, kad nesprogtų ausų būgneliai, perspėjome ir šalia stovinčius. Tuo pat metu iš kairės pusės, žiūrint nuo bokšto, mėtydama sprogstamus paketus (po “susilietimo” su žeme šokdavo apie 1,5 m liepsna) ir skindamasi kelią automatų buožėmis, desantininkų virtinė veržėsi prie bokšto. Išlipo jie iš tanketės netoliese mūsų apie 10 m nuo centrinio įėjimo. Girdėjosi šūviai iš automatų, byrėjo stiklai. Prasiveržę apie 3 metrus pro žmonių grandines 3–4 desantininkai pradėjo daužti stiklus ir veržtis į vidų. Tuo tarpu desantininkai išsirikiavę prie bokšto atsuko automatus į minią. Už kelių metrų mačiau desantininką mojuojantį lazda kryžmais judesiais ir stumiantį minią nuo bokšto. Po užėmimo minia atsisuko į bokštą. Bokšto viduje desantininkai lipo laiptais. Pajungę žarnas pylė vandenį į žmones. Iš vidaus buvo girdimas stiklų daužymas. Leido serijas iš automatų į pastatę – jutau kulkų skambesį į sieną ir į stiklus. Tanketė liko stovėti. Vienas išlindęs desantininkas išsilankstė automatą AKM su sulankstoma buože ir paleido seriją virš žmonių galvų, bet šūvių nepajutome – po to įlindo į tanketę. Traukiantis nuo bokšto mačiau jaunuolį perskelta galva, jis buvo priklaupęs, o po to atsistojo. Traukiantis nuo bokšto prie tvoros vienas vyriškis sakė, kad matęs kaip tankas traiškė žmogų. Pamačiau, kad bokštas jau užimtas, traukiausi nuo jo kartu su broliu Eugenijum Ališanka ir nuskubėjome prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

1991 m. vasario 12 d.