1991 m. sausio 12 d. naktį į 13 d. buvau prie Televizijos bokšto. Kai atvažiavo desantininkai, mes buvom užstoję Televizijos bokšto centrinį įėjimą. Stovėjome tol, kol desantininkai pradėjo šaudyti į langus ir žmonėms prie kojų. Vieną vaikiną daužė automato buože, spardė kojomis, kol jaunuolis nukrito. Minioje mačiau vyriškį, kuris turėjo kažkokį šaunamąjį ginklą rankose. Po kiek laiko prie jo stovėjęs vyriškis suklupo. Vėliau draugas mane ištempė iš minios, sakydamas, kad reikia pakviesti daugiau žmonių prie požeminio įėjimo. Vėliau, einant prie savo automobilio, mačiau kraupius vaizdus – kas padaryta su žmonių mašinom. Ir mano automobilis šiek tiek nukentėjo nuo desantininkų rankų: išdaužytas galinis stiklas, įlenktos galinės durelės. Ir kaip nekeista nulūžo veidrodėlis. Tuo ir baigėsi mano naktis prie Televizijos bokšto.

1991 m. sausio 18 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 30
Lapų Nr. 11–12