1991 m. sausio 11 d. apie 12.20 val. važiavau su dukra pro Spaudos rūmus. Buvo pilna žmonių, stovėjo greitosios pagalbos mašina. Sužinojom, kad užimti Spaudos rūmai. Staiga iš šone esančios aikštės pasipylė desantininkai ir išsirikiavo prieš centrinį įėjimą. Iš Žvėryno pusės pasirodė tankai: vienas, antras, trečias, ketvirtas. Apsukę ratą, jie visu greičiu pavarė ant žmonių, kurie stovėjo ant žolės tarp gatvių. Laimei, žmonės laiku pasitraukdavo. Du tankai dar pasisukioję, pagainioję žmones, sustojo prieš Spaudos rūmus. Tada vienas tankas iššovė. Žmonės puolė nuo jo laikydamiesi už ausų, kai kurios moterys, vaikai pradėjo klykti. Po tanko šūvio desantininkai, šaudydami iš automatų, puolė į ataką prie centrinio įėjimo. Bet į rūmus žmonės jų nepraleido. Stovėjom ant paaukštinimo prie centrinio įėjimo virš greitosios pagalbos mašinos, todėl viską gerai matėm.

Po atakos prie greitosios pagalbos mašinos atvedė kraujuotus vyrą ir moterį. Žmonės, apstoję desantininkus, šaukė: “Fa-šis-tai”, “Lie-tu-va”. Nesuprantu, kam buvo reikalinga ši ataka ir naujos aukos, juk Spaudos rūmai jau buvo užimti. Net rusiukai moksleiviai, pamatę, kaip tankai po veją vaikosi žmones, šaukė : “Suki, čto oni delajut!” Nuėjom prie tankų arčiau.

Vienam kareiviukui žmonės davė cigaretę, jo akyse sužvilgo ašaros, o kitas prakošė pro dantis: “Razriešyli by mnie, ja ich zdies vsiech perestrelial”. (Tarp kitko jo nuotrauka yra tame stende prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kur užrašyta: “Įsižiūrėkite, tarp jų yra žmogžudžių”.)

1991 m. sausio 14 d. 11.00–12.00 val. buvom prie bokšto. Kareiviai iš bokšto nešė dėžes ir krovė į sunkvežimį. Jiems padėjo ir civiliai. Moteris atpažino, kad jie iš Burdenkos gamyklos, net cechą žinojo. Po to save atpažinome Nevzorovo filme – kur kadrai rodo žmones už tvoros. Reiškiasi, Nevzorovas filmavo sausio 14 d. 11.00–11.30 val.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 29
Lapų Nr. 36–37