Gerbiamieji, nerimą kelia tragiškų įvykių naktį iš sausio 12 d. į 13 d. pateikimas spaudoje – informacija neatitinka mano įspūdžių, todėl pateikiu matytų įvykių fragmento aprašymą.

Tikriausiai nėra tos vietos fotografuotos ar filmuotos medžiagos ir siūlau tuomet kreiptis į tuos, kurie stebėjo smėlio barstytuvo sutraiškymą. Liudininkų parodymai turėtų kompensuoti kitos informacijos trūkumą.

Prie Televizijos bokšto atvažiavau po to, kai netikėtai susidūriau su tankų ir šarvuočių kolona prie Kuro aparatūros gamyklos. Ji, pavažiavusi link Šeškinės, pasuko į pakalnę nuo Baltupių link Pedagoginio instituto (paskutinio tanko Nr. 225 ar 226, tai buvo apie 0.30 val.)

Prie Televizijos bokšto pirmoji tankų kolona atvažiavo iš Kosmonautų prospekto pusės. Savo agresyvumo demonstravimu – manevru, šūviais, dūmų skleidimu, mašinų aplamdymu, pritraukė televizijos operatorių, fotokorespondentų dėmesį ir pasipiktinusių žmonių nemažą būrį. Supratau, kad čia dėmesio atitraukimo manevras (manau, kad viskas, kas čia vyko užfiksuota), ir nuėjau apžiūrėti kas vyksta kitur. Nespėjau nueiti iki bokšto saugotojų, kai išgirdau atvažiuojančią gatve nuo miškelio pusės techniką. Atėjau ant šlaito prie smėlio barstytuvo. Pasirodė du tankai, po jų karinės mašinos. Pamatę tankus, žmonės puolė nuo šlaito ir nuo šaligatvio, sudarė gyvą rankomis susikabinusių žmonių grandinę skersai gatvės, maždaug 5–8 m atstumu iki barstytuvo, stovinčio skersai gatvės. Tankas privažiavo iki grandinės, stabtelėjo (degė jo gabaritinės šviesos), po to pavažiavo dar kokį porą metrų. Vieni žmonės parkrito, juos tanko šone esantys ištraukė iš po vikšrų, o kiti, esantys tiesiai prieš jį ir ant tanko užsigulę, vairuotojui rankomis rodė, kad jie yra priekyje. Po poros sekundžių tankas ryžtingai pajudėjo, kas galėjo šoko į šalį, o du buvę per vidurį pagyvenę (bent tas, kuris buvo arčiau bokšto atrodė turįs apie 55 metus, iš po žieminio drabužio matėsi languoti marškiniai, kitas, iš gyvenamųjų namų pusės, jaunesnis, kiek gražiau, tvarkingiau apsirengęs) žmonės buvo prispausti prie smėlio barstytuvo ir sutraiškyti kartu su juo. Po to tankas pasuko į šlaitą. Antrasis tankas, neprivažiavęs sutraiškyto barstytuvo, bandė pakilti į šlaitą, tačiau iš karto nesugebėjo užvažiuoti. Pirmas tankas ir kitos karinės mašinos pasuko link bokšto ir iš ten pasigirdo automatų šūvių serijos. Visa ši operacija vyko tankų, esančių netoliese. kanonados fone. Antrasis tankas, nusileidęs pasisukiojo gatvėje, sudaužydamas ten stovinčius lengvuosius automobilius, ir po to nuvažiavo link šlaito, artyn bokšto. Atvažiavo mašina su garsiakalbiu, iš kurios saldus balsas skelbė, kad visą valdžią paėmė “komitetas”. Ir jie “neša žmoniškumą”. Taip pat kvietė visus skirstytis. Ir visa tai vos praėjus porai minučių po žmonių sutraiškymo. Prie sutraiškyto smėlio barstytuvo vieni šaukė – “ten žmonės”, kažkas atsakė – “jau ištraukė”. Netrukus, turbūt dar po penkių minučių, o gal ir šiek tiek vėliau, iš tos pačios pusės kaip ir tankai atvažiavo greitosios pagalbos mašinų (“Latvijų”) kolona. Nustebino, t.y. atkreipė dėmesį tai, kad jos labai švarutėlės. Dar vėliau, iš Kosmonautų prospekto, pralindo irgi kelios greitosios pagalbos. Visose esantys medikai turėjo ką veikti, nes girdėjosi ir matėsi žmonės, pranešantys apie sužeidimus, mirtis, nešantys kūnus link greitosios pagalbos mašinų. Visa tai, manau, irgi gerai užfiksuota, tik reikėtų ištirti žmonių šūksnius, kuriais jie pranešinėjo, kad pašautus krovė ir į karines mašinas.

Siūlau aukų atminimui (manau, kad tai pirmosios aukos, kurios krito užkirsdamos kelią žaibiškai atakai. Jos žuvo taip staigiai, kad net nespėjo suvokti, jog traiško – mačiau tai nuo šlaito, buvau apie 10 m atstumu) pastatyti toje vietoje paminklą – arką per gatvę. Jos viršuje parodyti tikrosios scenos detalę: per prispaustus prie mašinos žmones lipa tankas su užrašu – “aš nešu žmoniškumą”, po užrašu parašyti tų žmonių išvaizdą turinčių padarų, skelbusių tai per garsiakalbį, pavardes, o iš traiškomųjų pusės užrašyti “už Laisvę!”, “už Lietuvą!”

1991 m. sausio 19 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 29
Lapų Nr. 24–26