Sausio 12 d. vakare su drauge Nelli Klimenkaite išėjome budėti prie bokšto. Šiek tiek pabuvusios, nuėjome į Nepriklausomybės aikštę, tačiau vėliau grįžome prie bokšto. Buvo pirma valanda. Prie bokšto buvo dvi garso kolonėlės, ten dainavo ir šoko. Taip praėjo beveik valanda. Per garsiakalbį pranešė, kad važiuoja tankai. Visi sustojo aplink bokštą. Iš apačios atėjo dar žmonių. Mes stovėjome priešingoje pusėje, nei pagrindinis įėjimas, prie pat lango, todėl nelabai matėme kas vyksta. Kažkur pradėjo šaudyti. Žmonės visą laiką šaukė: “Lietuva, Lietuva” ir pan. Kad ką nors pamatyčiau užlipau ant pamato ar palangės. Pamačiau, kad tankai važiuoja palei tvorą. Aš nulipau ant žemės. Staiga pamačiau, kad tankas stovi šonu visai netoliese. Į mus švietė prožektoriai. Prie manęs tuo metu buvo nedaug žmonių – viena eilė ir mes dvi prie stiklo. Pradėjo šaudyti tankai ir automatai. Iš viršaus pradėjo byrėti stiklai. Šaudė į langus virš galvų ir šonu žemai. Žmonės nuo stiklo paėjo į priekį. Mums iš abiejų pusių stiklai jau buvo išdaužti. Stiklai nuo kulkų dužo paeiliui. Traukdamiesi nuo kulkų, žmonės susispietė į krūvą ir pasilenkę slinko į kairę. Pasidarė kamštis. Čia pasipainiojo garso kolonėlės ir dar kažkas. Teko slinkti į priekį ant žolės. Žmonių susispietė dar daugiau. Jau buvome praslinkę apie ketvirtadalį bokšto. Kažkaip atsisukau į bokštą, mačiau, kaip iš bokšto per išmuštus langus bėga žmonės. Mes slinkome keliomis eilėmis. Staiga už mūsų kažkas šviesėdamas nukrito ir sprogo. Į mus trenkė karšta banga. Nuo smūgio žmonės parkrito. Aš buvau apačioje. Kai atsikėlėme, kažkoks vyras pasakė, kad vėl sprogs. Kažkas ilgas raudonas sukosi ant žemės, o iš jo ėjo kibirkštys. Mes metėmės tolyn į šoną, bet ten buvo minia ir spaudė iš tos pusės. Ar sprogo šis įtaisas, nežinau. Visą laiką šaudė. Mes atsidūrėme ant asfalto, kuriuo mašinos privažiuoja prie bokšto. Mes bėgome tolyn, bet ten jau buvo tankas. Pamačiau nukritusį jauną vyrą, bet jį greit pakėlė kiti ir iš pradžių nunešė už pastato, o vėliau žemyn prie įėjimo. Mes irgi nušokome žemyn prie įėjimo. Pro pagrindinį įėjimą išėjome į gatvę ir perėjome į kitą pusę prie namo. Dar vis šaudė. Prie namo sustojom. Nuo tilto pusės buvo daug dūmų. Kažkas pasakė, kad paleido dujas. Mes užsidengėm burnas ir per kiemus bėgom link Kosmonautų prospekto. Dar šaudė iš Lazdynų pusės. Eiti bijojom, nuėjom į Sudervės stotelę. Laukėm transporto. Pravažiavo sunkvežimiai ir autobusai su kareiviais. Jie pasuko link bokšto. Sulaukėm troleibuso ir parvažiavom į Lazdynus. Buvo apie pusė keturių.

 

LVNA
Fondo Nr. 95
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 29
Lapų Nr. 22–23