Prie Televizijos bokšto buvau nuo 11 val. ryto iki 14 val. ir nuo 16 val. iki įvykio, kuris prasidėjo 1.30 val. Kai pranešė apie atvažiuojančią karinę techniką, visi žmonės sustojo glaudžiai aplink bokštą. Tuoj pasigirdo pirmas galingas sprogimas. Iškilo aukštas dūmų stulpas. Po neilgos pertraukos šūviai artėjo, sproginėjo vis dažniau ir kilo vis nauji dūmų stulpai. Išgirdau priekyje stovinčių vyrų balsus, kad pasirodė šarvuočiai ir kiek jų daug važiuoja aplink tvorą, kad jie mato, kaip iš jų išlipa desantininkai. Pasigirdo šūksmai, kad pralaužė vielinę tvorą ir visu greičiu artinasi link mūsų. Iš tiesų, šarvuočiai pralėkė vienas paskui kitą visu greičiu asfaltuotu keliuku prie pat bokšto, vos nekliudydami ant šaligatvio stovėjusius žmones. Jų buvo daug. Žmonės skandavo: “Gėda! Gėda! Gėda!” Už šarvuočių greitai pasirodė desantininkai. Žmonės ėmė šaukti: “LIETUVA! LIETUVA! LIETUVA!” Prasidėjo tikras pragaras. Sproginėjo įvairiausi užtaisai, sklido dujos, tarškėjo automatai… Nuo dūmų stulpo, kuris pakilo visai netoli manęs, norėjau burną užsidengti šaliku, kad neįkvėpčiau. Tuo pačiu akimirksniu už mano nugaros sprogo sprogmuo, išplėšdamas palto nugaros dalį. Nuo baisaus sprogimo užgulė ausis. Pakėliau galvą ir pamačiau, kad toj vietoj, kur sprogo sprogmuo, t.y. prie pat manęs, užsimojęs automato buože desantininkas kirto man per šoną, ir taip kapodamas į kairę ir į dešinę žaibiškai pasiekė bokštą. Kirto automatu, ir stiklo šukės pažiro ant žmonių… Man nuo smūgio aptemo akys, moterys griūdamos šaukėsi Dievo pagalbos, klykė mažametė mergaitė. Man tas vaizdas neišdils niekuomet. Aš stengiausi ištrūkti į kelkraštį, kad nepargriautų ir nesutryptų. Priėjau pievutę, bet ten nė kiek nebuvo saugiau. Šaudė automatai ir kitokie pabūklai. Išbėgęs vyriškis per diktofoną prašė pasitraukti nuo bokšto, kad nebūtų bereikalingų aukų, nes desantininkai jau buvo bokštą užėmę. Aš kartu su kai kuriais žmonėmis leidausi nuo kalnelio, pradėjo šaukti gydytoją. Man padėjo nulipti, nes pati negalėjau, labai skaudėjo šoną. Apačioje stovėjo greitosios pagalbos mašinos. Pradėjo nešti pirmąsias aukas…

1991 m. sausio 20 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 29
Lapų Nr. 9–15