Aš 1991 m. iš sausio 12 į 13 d. naktį, prikelta stipraus sprogimo, su vyru atbėgau prie Televizijos bokšto, nes čia kiekvieną vakarą budėdavome. Atbėgę pirmiausia pamatėme, kaip du vyrai paėmę už pažastų vilko tanko suvažinėtą vyrą į greitosios pagalbos mašiną. Mes stovėjome Televizijos bokšto apačioje. Visą laiką šaudė iš automatų ir patrankų, garsas siaubingas. Vyrai nuo bokšto nešė sužeistuosius ir nušautuosius. Greitosios pagalbos mašinos nespėjo jų vežti, jiems talkino žmonės su savo mašinomis. Mačiau, kaip vyrai atnešė du nušautus vyriškius ir paguldė apačioje bokšto ant pievelės, pribėgęs vyriškis juos nufotografavo. Gatvėje, prie bokšto, stovėjo tankai iš kurių sklido dūmų kamuoliai.

Man nuo didelio triukšmo ir dūmų pasidarė bloga ir dėl to turėjau pasitraukti.

1991 m. sausis

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 28
Lapų Nr. 39–40