Po sausio 13-osios nakties įvykių mano mašina stovėjo prieš namą, kuriame gyvenu. Kitoje gatvės pusėje prieš ją stovėjo kariškių tankas. Sausio 13 d. dienos metu mano mašina buvo „sveika“. O 14 d. ryte, išėjus važiuoti į darbą, radau mašinoje pro galinį stiklą įmestą bilijardo rutulį. Manau, kad tai turėtų būti kareivių „žaidimo“ pasekmės.

Apie 13 d. nakties įvykius galiu pasakyti, kad nuo sprogimų išbyrėjo mano buto 3 langai (6 stiklai). Apie 3.00 val. nakties išėjus į kiemą prie namo durų sutikome pagyvenusį vyrą ir moterį. Parsivedėme juos namo. Moteris skundėsi, kad jai desantininkai puldami Radijo komiteto pastatą su automato buože sudaužė nugarą. O vyrui, kurio pavardė Pimpė, prasidėjo širdies priepuolis. Pakvietėme greitosios medicinos pagalbos gydytoją, kuris abiems minėtiems žmonėms suteikė pagalbą. Šie taikūs gyventojai į Vilnių buvo atvykę iš Subačiaus gyvenvietės (Kupiškio raj.). Desantininkų puolimo metu jie buvo stovėjo ant įėjimo į Radijo komiteto pastatą laiptelių.

1991 m. sausio 20 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 27
Lapų Nr. 35–36