Sausio 12 d. 22.30 val. nuėjau prie Televizijos bokšto, esančio Sudervės gatvėje. Prie bokšto buvo gana daug žmonių. Žmonės buvo ramūs, vaikštinėjo aplink bokštą, kūreno laužus, klausėsi muzikos, kuri sklido iš bokšto pirmojo aukšto. Prie bokšto išbuvęs daugiau kaip valandą grįžau į namus. Apie 2.00 val. išgirdau smarkų šaudymą. Nedelsdamas nuskubėjau prie Televizijos bokšto. Ėjau Sudervės gatve iš Karoliniškių gatvės pusės, nes gyvenu Vairo gatvėje. Visą laiką kažkur už bokšto smarkiai šaudė iš įvairių ginklų. Pakilęs Sudervės gatve link Kosmonautų prospekto pamačiau daugybės žmonių apsuptus tankus, kurie pamažu judėdami šaudė, švietė prožektoriais. Tuo tarpu už nugaros pasigirdo triukšmas. Atsisukęs pamačiau Sudervės gatve nuo Karoliniškių gatvės bokšto kryptimi artėjančią koloną tankų. Žmonės pradėjo bėgti priešais. Ties vaikų darželiu buvo pastatyta užtvara skersai gatvę iš smėlio barstymo mašinų. Pirmasis tankas ties ta užtvara stabtelėjo. Pasukęs į kairę, išlaužęs dalį vaikų darželio tvoros, sulamdęs stovinčias mašinas, dideliu greičiu pradėjo kilti į įkalnę. Aš tuo momentu buvau netoli gatvės. Ant judančio tanko priekio pamačiau užsilipusius du jaunuolius. Tankas nemažindamas greičio artėjo prie smėlio barstymo mašinos, pripildytos smėlio ir stovinčios skersai kelio. Likus keliems metrams iki mašinos, vienas jaunuolis nušoko į kairę nuo tanko. Antrasis liko ant tanko – tuo momentu tankas trenkėsi į automašiną, pervažiavo ją ir dar dvi lengvąsias mašinas ir nulėkė toliau. Jaunuolis liko gulėti ant asfalto, gatve tuo momentu artėjo daugiau tankų. Prišokę žmonės nunešė jaunuolį nuo gatvės. Nėra abejonės, kad tanko vairuotojas visa tai darė sąmoningai, netgi su kažkokiu įniršiu. Po to nuvažiavo desantininkų mašina ir šaudant tankams pradėjo pulti bokštą iš kairės. Paskui iš tanko pasigirdo “saldus” balsas: “Broliai ir sesės…” Toliau viskas vyko kaip kažkokiame sapne, šaudė iš automatų ir tankų pabūklų. Jau po 2.00 val. prie bokšto pasigirdo stiklų dūžiai. Iš bokšto teritorijos pradėjo nešti sužeistuosius ir žuvusius. Greitosios pagalbos mašinos vežė į ligoninę. Grįžau namo apie 5.00 val.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 23
Lapų Nr. 43–44