Sausio 13 d. naktį 1.30 val. buvau susitaręs su draugais budėti prie TV bokšto. Jau išeinant pro duris išgirdau radijo pranešimą, kad tankai važiuoja link bokšto. Greitai išbėgau į kiemą, išgirdau triukšmą – važiavo tankai. Kadangi gyvenu prie TV bokšto, greitai atbėgau prie viaduko, ten sutikau daug kaimynų. Ant viaduko stovėjo 4 tankai, vienas važiavo link jų. Pradėjome bėgti per viaduką. Tuo metu sustojo važiuojantis tankas, iš jo pasirodė kareivis ir į mus metė sprogstamą paketą. Pasigirdo sprogimas, viadukas paskendo dūmuose. Tankui pradėjus lėtai slinkti į priekį, mes vėl pradėjome bėgti viaduku. Tankas vėl sustojo ir išmetė dar vieną sprogstamą užtaisą. Viskas buvo daroma turbūt tam, kad neleistų žmonėms praeiti link TV bokšto. Tada aš ir kiti žmonės prabėgome po viaduku ir atsiradome kitoje jo pusėje. Priešais tankus stovėjo didžiulė minia žmonių ir skandavo: “Lietuva!” Priekyje tankas bandė važiuoti, tačiau žmonės nesitraukė, tada jis sustojo ir pradėjo sukioti vamzdį, besukiodamas kliudė keletą mašinų, dužo stiklai. Išgirdau tankų šūvius. Aš ir daugelis kitų stovėjome netoliese, šūviai buvo tokie stiprūs, kad keli žmonės griebėsi rankomis už ausų ir nukrito, paskui mačiau, kaip jie atsistojo, bet nesitraukė iš vietos. Žmonės ir toliau skandavo: “Lietuva!”

Bandžiau prasiveržti prie pat TV bokšto. Tačiau ten jau važiavo keli tankai, jie privažiavo iš priešingos pusės. Pasigirdo automatų šūviai. Pradžioje šaudė tuščiais, o paskui pamačiau danguje lekiančių kulkų linijas, kulkos švilpė į visas puses. Toliau nebėgau, nes minia žmonių jau traukėsi nuo TV bokšto. Keletą vaikinų pamačiau sukruvintais veidais. Pasigirdo dūžtančių langų garsai, supratau, kad desantininkai jau įsiveržė į vidų. Ir po to šūviai nenurimo. Tankai prožektoriais švietė į žmones ir šaudė. Žmonės pradėjo bėgti, moterys verkė. Eidamas per viaduką atgal pastebėjau karinį autobusą ir dengtą sunkvežimį. Jie stovėjo šalia viaduko, iš jų lipo civiliškai apsirengę vyrai. Man atrodo, lyg kažką tarpusavyje išsidalino. Paskui jie visi nubėgo link TV bokšto. Perėjęs Žvaigždžių gatvę sustojau ir stovėjau iki 3.30 val. Iki to laiko dar šaudė. Puikiai matėsi, kaip į visas puses nuo bokšto lekia kulkos.

1991 m. sausio 22 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 23
Lapų Nr. 40–42