Viltingi šiurpios nakties balsai

Tą naktį apie pusę dviejų išgirdau sunkaus transporto motorų gausmą. Išėjęs į balkoną (namas Kalinausko gatvėje, netoli Santuokų rūmų) įsitikinau, kad tai tankų ir tankečių gausmas. Važiavo link Karoliniškių. Netrukus (apie 2 val.) gausmas buvo girdimas ir Konarskio gatvės rajone.

Nuaidėjo pabūklo šūvis. Po to antras, trečias… dešimtas. Pro pravirą langą (pietinėje namo pusėje) girdėjosi automatų, o gal ir kulkosvaidžių papliūpos, kalenimas, žmonių klyksmas. Nuo TVR rūmų virš Basanavičiaus gatvės stogų nuskriejo raudonai šviečiančių kulkų spiečius, lyg žaibai blyksėjo pabūklų šūviai, virš miesto tamsą raižė prožektorių liežuviai, be paliovos tratėjo automatai. Karas?! Ne. Tai tik baisus, protu nesuvokiamas ginkluotų okupantų savavaliavimas… Toptelėjo mintis užrašyti, ką mačiau, girdėjau, kad galėčiau apie tai papasakoti “Akiratyje” kurtiesiems.

…Iš televizoriaus ekrano išnyko Eglės Bučelytės veidas. Įjungiau tris radijo imtuvus. Viename jų – “Selgoje” išgirdau: “Bokšto viršus dar ginamas, radijo rėlinė dalis dar neužimta… Informacija nepatikrinta – gauta telefonu…”

Girdisi silpnai, lyg iš po žemės, ne viską galima suprasti. Transliuojama, atrodo, iš Klaipėdos.

Apie 3.00 val.: “Dėmesio, Žemaitijos gyventojai!.. Klaipėdoje situacija nepakito, kol kas ramu. Kviečiame žmones atvykti prie merijos, prie deputatų pastato, į Girulius prie radijo retransliacijos stoties, kviečiame atvykti prie telegrafo pastato…

3.05 val.: Gautas pranešimas, kad nuo Gargždų link Klaipėdos juda tankų kolona…

3.40 val.: Ėmė veikti, atrodo, Kauno radiofonas. Skamba “Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus” ir kitos sielvartingos, patriotiškos dainos

3.45 val.: “Selgoje” vos girdimas pranešimas, kad kareiviai supa Kauno radijo stotį. Kreipiamasi į kauniečius ir atskirai į vadinamuosius afganiečius, kad ateitų į pagalbą, kad pakeistų sužvarbusius seniai budinčius žmones.

3.52 val.: Kviečiami miestiečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai saugoti Klaipėdos merijos, deputatų pastato, Girulių retransliacijos stoties, telegrafo. Kreipiamasi ir anglų bei kitomis kalbomis.

3.54 val.: Paskambino Antanas M. Jam Vilniaus TV darbuotojas sakė, kad “prie televizijos desantininkai 7 žmones nušovė, užmušė arba tankų vikšrais sutraiškė ir 105 sužeidė…” O prakeiktieji žmogžudžiai – raudonieji fašistai! Kur Rasa (autoriaus duktė – red.), kas su ja?..

4.00 val.: “Neringos” imtuvo skalėje suradau Kauno radijo stotį. Girdisi gerai.

Pranešama, kad prie Aukščiausiosios Tarybos susirinkusių žmonių paprašius išsiskirstyti, jų reagavimas buvo tam nepritariantis. Netrukus į Nepriklausomybės aikštę atėjo dar daugiau vilniečių.

Šis ir kiti pranešimai skaitomi lietuvių, rusų, anglų, lenkų, vokiečių, dar, rodos, ispanų, prancūzų kalbomis.

4.14 val.: Pagaliau paskambino Rasa nuo AT rūmų. Pasak jos, žmonės matę, kaip snaiperiai apšaudė nuo upės Parlamento rūmus. Ji pati matė, kaip virš minios praskriejo raudonai šviečiančios kulkos… Eilė prie telefono automato ilga ilga…

4.20 val.: Kauno radijas praneša, jog posėdžiauja Lietuvos Parlamentas. Aptarta Vyriausybės veikla ypatingomis okupacijos sąlygomis. Visos ministerijos privalo vykdyti tik teisėtos, demokratiškai išrinktos Lietuvos valdžios nurodymus… Tekstas tuoj pat skaitomas anglų ir kitomis kalbomis.

4.25 val.: “Gerbiamieji Lietuvos trumpabangininkai, – kreipėsi diktorius, – kartokite mūsų informaciją į visą pasaulį, tuo labai pasitarnausite Lietuvai…”

4.57 val.: Kareiviai šaudo žmonėms į kojas Kaune prie telegrafo… Atsiliepė į kreipimąsi pirmieji afganiečiai, jie skuba į pagalbą…

5.02 val.: Užsienio radijo stotis “Laisvė” pranešė apie tragiškus įvykius Lietuvoje. Nors Vilniaus radijas desantininkų rankose ir nutilo prieš porą valandų, Miunchenas girdi Lietuvos radijo balsą… “Laisvė” praneša pasauliui, kad Vilniuje jau vienuolika užmuštų, daugiau kaip 100 sužeistų žmonių, savo kūnais gynusių nuo desantininkų ir tankų Televizijos bokštą ir rūmus…

5.10 val.: JAV senatas dar anksčiau pareikalavo iš Gorbačiovo nutraukti ginkluotą puolimą prieš Lietuvą…

5.13 val.: Kauno radijas paskelbė daugeliu kalbų Parlamento nutarimą, kuriuo pavesta užsienio reikalų ministrui Saudargui suformuoti Lietuvos Vyriausybę užsienyje, jeigu šturmu bus užgrobti Parlamento rūmai, suimti parlamentarai… “Lietuvių tauta niekada neatsisakys laisvės!”

5.35 val.: Kreipiamasi į rusų kareivius, artėjančius prie Kauno radijo stoties ir prašoma nežudyti beginklių žmonių…

“Kreipiamės į visas pasaulio tautas, pareikšdami, kad neatsisakome ir niekada neatsisakysime laisvės… Fiziškai mus galima sunaikinti, bet dvasiškai – niekada”.

5.45 val.: Skamba daina, prasmingi jos žodžiai: “Lietuva gyva! Gyvuok per amžius, būk laisva…”

5.50 val.: Norvegijos Vyriausybė kreipsis į Saugumo tarybą, kviesdama suteikti pagalbą Lietuvai.

6.00 val.: Eteryje “Laisvės” radijo stoties “Baltijos švyturys”. Vietoj įprastinės laidos – reportažas apie įvykius Lietuvoje, apie sužvėrėjusių kareivių sužeistus ir nužudytus žmones…

6.10 val.: Anūkė dar nepabudo. Būk laiminga, Ugne, nesusapnuok tėvelių ir senelių matytos, girdėtos košmariškos kruvinos nakties vaizdų.

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas K.Motieka praneša, kad armijai įsakyta palikti radijo stotį… Kreipdamasis į žmones jis prašo būti orius, gelbėti Lietuvą protu, o ne jėga.

6.15 val.: Kreipiamasi į mūsų žmones ir į pasaulį prašant suteikti humanitarinę pagalbą, nes labai daug sužeistų, trūksta operacinių pirštinių, tvarsčių, nuskausminamųjų vaistų…

Riuitelis sakęs žinąs, kad Estiją pasiekė du tūkstančiai desantininkų. Jazovas gynęsis, jog nieko nežinąs.

“Laisvė” pranešė, kad Amerikos laikraštyje (pavadinimo neatsimenu) yra APN informacija apie tai, jog Gorbačiovas atšaukia karines represijas Lietuvoje. Informacija išspausdinta šeštadienio vakare išleistame laikraštyje. Jį “Laisvės” komentatorius jau turi savo rankose. Tai padaryta, matyt, pasauliui nuraminti. Koks šlykštus “naujo” mąstymo senas melas…

6.30 val.: Paskambino Saulius. Ką tik grįžo nuo Kauno radijo ir televizijos pastato. Jis sako, kad kareiviai radijo stoties dar nešturmavo. Dabar eina šiek tiek numigti ir vėl…

6.35 val.: “Laisvės” radijo komentatorius pranešė, jog gauta “umu nepostižimaja informacija iz Moskvy” – Kremlius, girdi, nieko nežinąs apie Vilniaus televizijos bokšto ir centro šturmą, beginklių žmonių žudymą…

7.20 val.: Iš Nepriklausomybės aikštės, t.y. nuo Parlamento rūmų, grįžo Rasa su žentu. Išvargę, išbalę, sušalę, akyse – siaubas, apmaudas, neapykanta ir ryžtas…

7.45 val.: Kauno radijo diktoriaus balsas: “Mūsų stotį jau užiminėja. Mieli žmonės… Atsiprašom, atsiprašom – nervai nebeišlaiko… Netikri įtarimai klaidina…”

Tai buvo, jeigu neapsirinku, radijo diktoriaus Mačiulio žodžiai.

Ėmė labai skaudėti galvą…

1991 m. sausio 13 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 26
Lapų Nr. 4–9