Aš, Šerkšnys Mečislovas, Juliaus, esu kruvinojo sekmadienio, 1991 m. sausio 13 d., liudininkas.

Su žmona Šerkšniene Birute, Jono, budėjome prie Televizijos bokšto. Sausio 13 d. apie pirmą valandą nakties grįžome į namus. Atsiguliau. Prižadino žmona. Bokšto kryptimi girdėjosi šūviai.

Greitai apsirengę išbėgome į gatvę. Ant tilto per Kosmonautų prospektą stovėjo šarvuočiai, o viaduke prie Kosmonautų prospekto ir Sudervės gatvėje desantininkų tankai šaudė.

Žmonos paprašiau toliau neiti. Nuskubėjau prie Televizijos bokšto. Maždaug po 10 minučių nuo Lazdynų pusės pamatėme bokšto kryptimi be šviesų važiuojantį tanką, o už jo maždaug 15 vorele einančių desantininkų. Aplink bokštą susikibę rankomis žmonės skandavo: “Lietuva!” Pirmasis tankas pravažiavo pro mus 4–5 metrų atstumu, stabtelėjęs iššovė. Tuo laiku desantininkai įsiveržė į bokšto patalpas. Artėjo iš Lazdynų pusės ir antras tankas, bet tiesiog ant žmonių, stovėjusių aplink bokštą. Kilo panika. Žmonės, gelbėdamiesi nuo atvažiuojančio tanko ir krintančių stiklų, traukėsi toliau nuo Televizijos bokšto. Nuo spūsties žmonės klupo ant žemės. Parkritusiems atsikelti padėjo greta esantys. Atsitraukiančius tankai apšviesdavo prožektoriais, šaudė iš pabūklų, kulkosvaidžių ir šautuvų. Mačiau, kaip sužeistus, atsitraukiančius žmones vedė nuo kalvos iki greitosios pagalbos mašinos.

Nusileidau ir aš nuo Televizijos bokšto kalvos. Ilgai stovėjau prie viaduko Sudervės gatvėje. Stovėjo ir tie patys tankai ir šarvuočiai, pro kuriuos skubėjau link bokšto. Maždaug valandą girdėjosi šūviai bokšte ir aplink bokštą. Iš bokšto buvo paleista signalinė žalia raketa, tankai ir šarvuočiai važiavo link žolyno. Vienas tankas, lydimas dailiai apsirengusių žmonių (jeigu juos galima pavadinti žmonėmis), nuskubėjo link Televizijos bokšto.

Į namus grįžau apie 4 val. Kruvinojo sekmadienio organizatorių ir vykdytojų pranešimas, kad į bokšto gynėjus buvo šaudoma iš aplinkinių namų, kad tankai važiavo su įjungtomis šviesomis, yra melas.

Mane šiuo laiku labai jaudina: kur dingo, ar išliko gyvi Televizijos bokšte buvę apsaugos departamento gynėjai. Sausio 12 d. susirinkusiems prie bokšto vienas iš šios apsaugos atstovų aiškino, kaip elgtis, jeigu užpultų desantininkai. O jų turėjo būti apie 30. Koks jų likimas?

1991 m. sausio 21 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 25
Lapų Nr. 45–47