Pranešimas

1991 m. iš sausio 12 d. į 13 d. naktį apie 1.30 val. pro langą pamačiau, kad nuo Žvėryno pusės link Karoliniškių juda ilga tankų kolona. Tuo pačiu metu iš Viršuliškių pusės judėjo šarvuočiai. Iš viso jų buvo apie 50 (per abi puses). Greitai apsirengęs pradėjau bėgti link TV bokšto. Tuo pačiu metu link bokšto dideliu greičiu lėkė lengvosios mašinos. Tačiau netrukus tankai už “Kometos” parduotuvės pervažiavo į kitą pusę ir pajudėjo atgal. Tik dėl laimingo atsitiktinumo tos lengvos mašinos neužlėkė ant tankų. Tuo pačiu metu ties “Kometos” parduotuve buvo padaryta dūminė užtvara ir lygiai tuo metu nuaidėjo pirmas tanko šūvis. Kai atbėgau prie TV bokšto, iš kairės pusės (žr. nuo paradinės pusės) tankas net nesustodamas pervertė smėlio mašiną, pervažiavo per ją ir toliau nesustodamas suplojo į blyną lengvąją mašiną. Tuo metu prie mašinos buvo kažkoks Žmogus, kurį tuoj pat nunešė į greitosios pagalbos mašiną. Ar jis buvo gyvas, ar miręs, negaliu pasakyti. Tankai pajudėjo į kalniuką link bokšto. Vienas Žmogus pastojo jam kelią, tačiau tankas ropojo toliau, tada Žmogus atsigulė. Tankas sustojo. Išlipęs karininkas pažiūrėjo ir ištiesė ranką į priekį. Tankas pradėjo važiuoti į priekį. Jis pervažiavo šį Žmogų. Tik neaišku, ar per kojas, ar per jį patį, nes buvo labai tamsu ir tik tankų prožektoriai akinamai švietė. Tuo metu prasidėjo šaudymas iš automatų ir tankų. Kiek prisimenu, iš tankų buvo iššauta apie 6 kartus. Iš automatų šaudė šviečiamomis kulkomis. Kelios serijos buvo paleistos AT link.

Netrukus nuo bokšto atbėgo jaunuolis jau su užbintuota galva. Iš smilkinio veržėsi kraujas. Jis buvo ištiktas šoko, todėl iš jo nieko negalėjai sužinoti. Netrukus vyrai nuo šarvuočio atnešė ir paguldė ant pievelės vaikinus. Iš pažiūros vienas apie 28 m., o kitas, kaip man pasirodė, buvo labai jaunas, toks liesas, tik jo pilve žiojėjo trys skylės.

Ir dar noriu paneigti generolų teiginius, kad tankus vairavo profesionalai, kaip tai buvo pasakyta per spaudos konferenciją. Kadangi prieš kylant į kalniuką link TV bokšto trys tankai susigrūdo į vieną vietą – toks vaizdas, lyg būtų susidūrę. Prireikė kokių 10 min., kol jie išsilaisvino.

Ir dar. Tarp tankų važiavo šarvuotis, iš kurio per garsiakalbį kalbėjo Nacionalinio gelbėjimo komiteto atstovas. Štai jo žodžiai: “Nacionalinio gelbėjimo k-tas kreipiasi į jus, žmonės, ir kviečia skirstytis. Jis kreipiasi į vyrus. Jūsų laukia namuose žmonos ir vaikai…”

Reikia patraukti į teismą, uždrausti tų išgamų komitetą.

1991 m. sausio 18 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 25
Lapų Nr. 38–39