Pareiškimas

Š.m. sausio 12 d. budėjau su pusbroliais Nepriklausomybės aikštėje. Apie 1.00 val. nutarėme nuvykti prie Televizijos bokšto.

Atėjus prie bokšto buvo pranešta, kad link jo artėja šarvuočiai.

Netrukus pasirodė pirmieji tankai, šaudydami tuščiais šoviniais. Matėsi, kaip jiems kelią užtvėrė sukibusių rankomis žmonių minia. Šaudydami paleido dūmų debesis ir žmonės prasiskyrė, tuo metu mes nubėgome prie stovinčių greta Televizijos bokšto.

Netrukus riaumodami tankai pakilo prie bokšto, išversdami metalinę tvorą, man buvo gerai matyti, nes stovėjau pirmoje eilėje.

Puolimo tankai nepradėjo tol, kol girdėjosi radijo diktorės balsas: „Mes gyvi, mus supa, jau įsiveržė...“, radijui nutilus, tankai pradėjo bokšto puolimą.

Privažiavus tankams prie bokšto, iš jų iššoko desantininkai ir pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais, laikydami automatus prieš save, buvo matyti kaip blykčioja iš automatų ugnis. Po kelių minučių desantininkai pradėjo šaudyti į bokštą tikrais šoviniais, nes nuo sienų byrėjo tinkas ir krito už nugarų stovėjusiems žmonėms arčiau bokšto. Niekas nesiskirstė, skandavo „Lietuva, fašistai“. Tuo metu prie žmonių privažiavo tankai, atsuko vamzdžius į Televizijos bokštą, kurie buvo iškelti vos per vieną metrą virš galvų stovintiems beginkliams žmonėms. Iššovė kelis kartus prie stiklo, stiklai pradėjo byrėti, žmonės truputį atsitraukė nuo stiklo, bet bokšto nepaliko. Tada vienas tankas pasisuko ir pradėjo važiuoti tiesiai ant stovinčiųjų prie bokšto, minia išsiskyrė – dalis liko arčiau bokšto, kita dalis – toliau. Tuo metu aš išbėgau iš už galinės tanko pusės, toliau nuo bokšto. Įvykius stebėjau iš toliau. Girdėjosi riksmai – „Gydytoją!“

Išvaikę žmones nuo bokšto, vienas iš okupantų jų kreipėsi į žmones per diktofoną, sakė, kad eitume namo, tačiau niekas nesiskirstė. Tada išvažiavo už tvoros dvi tanketės ir pradėjo vaikyti žmones.

Kad išvengčiau sužalojimo pasišalinau ir nuvykau prie Aukščiausiosios Tarybos, nes buvo paleisti gandai, kad tankai supa Parlamentą.

1990 m. sausio 28 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 21
Lapų Nr. 36–38