Pradėsiu nuo to, kai okupantų kariuomenė pradėjo veržtis prie Televizijos bokšto. Aš mačiau kaip sulamdė mašinas, kaip jie pradėjo savo akciją prieš beginklius žmones. Buvau prie bokšto, girdėjau šūvius iš tankų, mačiau kulkas, skrendančias į šviesą. Paskui jie prasiveržė prie bokšto. Išlaužę tvoras, nežiūrėdami į nieką jie privažiavo prie bokšto ir jį apsupo. Žmonės šito nesitikėjo, buvo labai nustebę, kadangi niekas negalėjo patikėti, kad bus panaudotas ginklas. Pradėjo mėtyti sprogstamuosius paketus.

Tankai, atrodė, sutrėkš visus. Žmonės nepasimetė. Tačiau išgirdome dejones, šauksmus, supratome, kad jau yra sužeistų. Mačiau pats, kaip po tanku papuolė žmogus ir jau nebepakelia kojų. Sunku apsakyti visą siaubą, kurį teko matyti savo akimis. Viską galiu paliudyti.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 22
Lapų Nr. 35–36