Liudytojo parodymai apie Televizijos bokšto užgrobimą

Tą sausio 12–13 naktį budėjau prie Televizijos bokšto, veidu atsigręžęs maždaug į viaduką per Kosmonautų prospektą ir „Vaivorykštės“ stotelę. Pasklido žinia, kad atvažiuoja tankai. Buvo įjungta sirena, žmonės sustojo keliais žiedais aplink bokštą, kiti nubėgo pažiūrėti prie tvoros link viaduko. Greitai pasigirdo motorų riaumojimas, patrankų šūviai ir pamatėme dūmų debesis. Žmonės susikibo, ėmė skanduoti „Lietuva!“, „Beri šinel, idi domoj“. Gal dvi, gal penkias minutes staugusi sirena nutilo ir po kurio laiko pasirodė šarvuotos mašinos, gal ir tankai, nuo „Vaivorykštės“ stotelės pusės. Išlaužę tvorą jie privažiavo prie žmonių. Kartu pasirodė ir daugiau šarvuotų mašinų, todėl manau, kad jos įsiveržė iš kelių vietų. Į kairę nuo manęs kareiviai įsiveržė į minią šaudydami ir sprogdindami. Žmonės plūstelėjo iš tos vietos ir pasklido lauke, o taip pat iš kitos bokšto pusės. Keli vaikinai, pasitvėrę aptvėrimą, atremtą į langus, norėjo jį pastumti link kareivių, bet šie ėmė šaudyti. Tuo metu technika judėjo, buvo sumaištis. Aš pasisukęs pamačiau, kad kokie šeši žmonės gulėjo be sąmonės ant žemės. Jie nejudėjo, kūnai buvo kažkokie „betoniniai“. Žmonės greitai juos surinko ir nunešė link tvoros. Kareiviai apsupo bokštą, todėl aš atsitraukiau nuo bokšto. Kadangi tankai šaudė tuščiais šoviniais, o kareiviai koviniais, tai aš atsitraukiau už ventiliacijos šulinio stogo. Laužo šviesoje pažiūrėjau į laikrodį: buvo 2.37 val. Iš už šulinio stebėjau kas vyksta. Pamačiau, kad kareiviai yra skirtingi – vieni buvo ramūs, kiti strikinėjo ir degė noru šaudyti. Tankų numerių nemačiau, viena tanketė turėjo numerį 283, kita – 286. Viršuje nuo šulinio mačiau du tankus. Vėliau kareiviai pradėjo eiti link žmonių ir šaudyti į kojas. Buvo gerai matyti, kaip kulkos sminga į žemę. Tada nutariau, kad reikia pasitraukti. Nusileidęs link Kosmonautų prospekto pamačiau daugiau karinės technikos, kelis suniokotus “Žiguli” automobilius, autobusą suknežintais stiklais, atrodo, patrankos vamzdžiu. Buvo daug žmonių. Net Kosmonautų prospekte mačiau sužalotą užsieninį automobilį pilkos spalvos, matyt, “Audi”. Paskambinęs namo nuėjau link Aukščiausiosios Tarybos. Leisdamasis šlaitu girdėjau per garsiakalbius nuo bokšto rėkaujant išgamas komitetininkus, kad jie ima valdžią ir liepia visiems skirstytis namo. Vis dar šaudė. Tik nusileidęs prie Neries, o tai užtruko, pamačiau signalinę raketą ir tuomet nustojo šaudyti.

1991 m. sausio 18 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 22
Lapų Nr. 32–34