Buvau ir aš niekieno nevaromas tą žiaurią naktį prie Televizijos bokšto. Žmonių buvo keli tūkstančiai, visi buvo beginkliai. Tikslas vienas – užstoti savo krūtine tankams kelią. Žmonės buvo labai draugiški, dalijosi sumuštiniais, kava, arbata ir t.t. Jautėsi stiprus susivienijimas laisvės troškimui.

Po pirmos valandos nakties atvyko tankai su kareiviais nuo pietinės pusės, žmonės sunerimo. Tankams buvo užtvertas kelias ir automobiliais. Reikalavo nuvaryti mašinas, leido iš tankų dūmus – dujas. Nenuvarius automobilių užtvaros, tankai pasirodė iš šiaurės pusės, tačiau ir ten kelias buvo užtvertas keliais lengvaisiais automobiliais. Tankai trenkė į automobilius – prasilaužė. Toliau jiems kelią užtvėrė žmonių minia. Tankas trūkčiodamas ėmėsi prasibrauti pro žmonių minią, žmonės krito, nespėjo skirstytis, tankas vystė greitį. Nespėję pasitraukti vaikinai užšoko ant tanko priekio. Aš gerai mačiau, kad su vienu nenulipusiu vaikinu tankas trenkėsi į sunkvežimį, pastatytą skersai kelio. Kas iš to vaikino liko nežinau. O iš sunkvežimio liko tik “blynas”. Tankai pravažiuodami lamdė lengvuosius automobilius, kuriais žmonės atvažiavo budėti prie bokšto. Prasibrovę tankai nuvažiavo prie Televizijos bokšto, kur nubėgau ir aš bei įsiliejau į tą saugojusią bokštą žmonių minią. Tankai apjuosė bokštą. Kareiviai šaudydami automatais ir atstatydami automatus tiesiai į žmones varė juos nuo bokšto. Tankai šaudė virš žmonių galvų. Mačiau, kaip vienas tankas nuleido vamzdį virš vyriškio galvos ir iššovė, vyriškis sukniubo, nežinau, ar nuo garso, ar nuo automatų kulkų – jį išnešė žmonės.

Pro mano petį filmavo tankus ir kareivius, vaikančius žmones, aš palaikydavau žurnalistą, užstodavau filmavimo kamerą, kai tankas imdavo šviesti į jį. Aš išėjau po 4 val. ryto, bet dar daug žmonių liko ten.

Esu pasibaisėjęs kariškių, tankistų, kareivių poelgiais, niekad netikėjau, kad šaudys, muš, spardys, traiškys beginklius nekaltus žmones, trokštančius laisvė.

Tikiuosi Dievas mums padės. Budeliai, melagiai, šmeižikai pralaimės.

1991 m. sausio 24 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 21
Lapų Nr. 28–29