Kada buvo nešami sužeistieji ir užmušti žmonės į greitosios pagalbos mašinas, perlipau per tvorą ir apakinta prožektorių šviesos, nubėgau prie kažkokio pastato netoli bokšto. Ten buvo nedaug žmonių.

Bokštas buvo apsuptas tankų, jie skleidė prožektorių šviesą. Girdėjau ir mačiau kaip buvo užimami Televizijos bokšto aukštai. Pirmiausia buvo daužomi stiklai ir šaudoma pirmame aukšte. Šaudoma buvo iš automatų ir labai daug kartų. Vienu momentu išgirdau kažkokius garsus, panašu, kad tai buvo žmonių balsai. Kada viskas nutildavo, buvo užimamas II aukštas ir vėl šaudoma, daužomi langų stiklai. Kada viskas nutildavo, buvo užimamas III aukštas ir t.t. Ilgiausia ir daugiausia šaudoma buvo I–II aukšte. Užėmus šiuos aukštus užgeso raudonai šviečiančios lempos bokšte.

Po III aukšto užėmimo nebesigirdėjo automatų šūvių ir daužomų langų garsų. Ir tik maždaug V aukšte išgirdau dar vieną šūvį (paskutinį). Kada buvo užimamas III–IV aukštas, šalia stovėjęs žmogus suriko: „Žiūrėkit, kažką mėto!“

Staiga iš dešinės stovėjęs tankas pradėjo šaudyti į mus. Išgirdau stiprų šūvį ir pajaučiau karštį prie kojų. Nuo garso keletą minučių nieko negirdėjau (apkurtau). Staiga tankai pradėjo judėti. Bėgau iš tos baisios vietos, o tankas lakstė lyg apsvaigęs nuo kruvinos puotos, traiškydamas viską, kas pakliuvo po jo vikšrais.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 21
Lapų Nr. 16–18

 

Skenuotas dokumentas