Vienas Rajono komiteto (KPSS) darbuotojo atpasakojimas. Sausio 10 ar 11 d. buvo jų (KPSS) biuro posėdis, kuriame jie buvo suskirstyti į grupes po 10 žmonių, vienas buvo vyresnysis, kuris „reikalui“ esant turėjo paskambinti kitiems 10 žmonių.

Šiam (KPSS) darbuotojui paskambino šeštadienį vakare, t.y. 12 d. 22.00 val., ir pranešė, kad rinktųsi prie Rajono komiteto (KPSS) pastato į plenumą. Tačiau kada jie susirinko, juos susodino į autobusą ir nuvežė prie Radijo ir televizijos komiteto, Konarskio gatvėje. Kaip jis tvirtina, iš pradžių jie nežinojo kur juos veža, jie tai suprato, kada atvežė į vietą, t.y. prie Radijo ir televizijos komiteto. Autobuse kartu su visais rajono komiteto darbuotojais važiavo ir Šved (KPSS sekretorius), o taip pat kartu ir žmogus, kuris parodytoje Leningrado televizijos laidoje (penktas ratas) buvo apsirengęs civiliais rūbais ir vaikščiojo tarp desantininkų, tai buvo šis desantininkų pulkininkas. Kartu su Šved šis pulkininkas vadovavo visiems veiksmams. Rajono komiteto darbuotojai, vadovaujami šių asmenų, saugojo Radijo ir televizijos komitetą po to, kai desantininkai jį užėmė. Jie, šie darbuotojai, ir buvo pavadinti darbininkų draugovėmis. Dėl suprantamų priežasčių šis žmogus savo pavardės skelbti nenori. Pasak jo, iš pradžių buvo planuojama užimti Aukščiausiosios Tarybos rūmus, tačiau provokacija, kurią jie norėjo ten surengti, nepavyko.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 21
Lapų Nr. 10–11