Parodymai apie įvykį prie TV bokšto 1991 m. sausio 13 dieną

Išgirdęs per radiją kvietimą prie TV bokšto, atsikėliau ir greit savo mašina nuvykau į įvykio vietą. Jau griaudėjo tankų ir automatų šūviai. Tai buvo apie 2-ą valandą. Bėgdamas artyn TV bokšto mačiau greitosios pagalbos mašinas bei sutraiškytus lengvuosius automobilius ir sunkvežimį. Atvykęs į vietą pamačiau, kad tankai ir žmonės jau buvo prie pat bokšto. Žmones automatų šūviais nuo bokšto ir tanko vaikė desantininkai.

Priėjęs artyn prie bokšto, mačiau sukinėjantis tanką su akinančia šviesa. Mes iš visų jėgų rėkėm “Fašistai, okupantai…” ir t.t. Mačiau kaip iššovė tankas. Aš stovėjau už 5 m nuo tanko. Vamzdis buvo nukreiptas tarp statinio (1) ir bokšto. Mačiau kaip nugriuvo žmogus, stovėjęs po tanko vamzdžio apačia. Jį greit nunešė 4 žmonės link gatvės. Girdėjosi kaip skambėdama išlėkė ir nukrito gilzė nuo tanko šovinio. Žmonės dar labiau pradėjo skanduoti “Lietuva”, o nuo bokšto pusės desantininkai šaudė iš automatų be perstojo į žmones. Mačiau kaip desantininkui baigėsi šoviniai ir pasimetęs skubėjo užtaisyti automatą. Kai mes puolėm priešais šaukdami “Fašiste!”, jis bėgo už tanko. O po to dar prisidėjo prie jo 3 desantininkai šaudydami į mus. Po to tankas, atsukęs vamzdį “Vaivorykštės” parduotuvės link, dar kartą iššovė. Stovėjusi tanketė tarp bokšto ir pastato (1) pradėjo važinėti per eglaites, o tarp jų buvo daug žmonių. Sukdama vis didesnį ratą, vaikė žmones tolyn nuo bokšto. Tuo tarpu jie užleido dūmus. Desantininkai nesiliaudami nuo tanketės vis dar šaudė. Tanketės vis dar važinėjosi ratu, o tarp jų dar matėsi žmonių. Tarp TV bokšto ir pastato (2) matėsi tautinė vėliava, viena tanketė įnirtingai, dideliu greičiu puldinėjo ant žmonių, kurie laikė vėliavą. Desantininkai šaudydami nustūmė visus žmones nuo kalno, už tvoros. Po to vienas tankas, leisdamas dūmus, ir viena karinė mašina pravažiavo nuo tilto gatve pro visą įvykio vietą. Greitosios ir visos, kurios galėjo pasitraukti, mašinos davė jiems kelią. Buvo apie 4.30 valanda. Palikau bokštą ir grįžau namo.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 17
Lapų Nr. 47–50

Skenuotas dokumentas