1991 m. sausio 13 d. aš skubėjau prie Televizijos bokšto, link jo jau važiavo tankai, ant kurių sėdėjo automatais apsiginklavę desantininkai. Privažiavus tankams prie bokšto, desantininkai, nulipę nuo tankų, puolė žmones, kurie saugojo bokštą, ir ėmė juos daužyti automatų buožėmis. Nežiūrėdami nė į nieką ėmė mėtyti kažkokius sprogmenis, po kelių minučių pasigirdo šūviai. Aš išsigandau, po 20 minučių manęs prie bokšto jau nebuvo – aš stovėjau už tvoros ir žiūrėjau kaip krinta žmonės nuo žiaurių desantininkų rankų.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 17
Lapų Nr. 45–46