LĖLĖ IR TANKAS

Tankas sutraiškė sunkvežimio priekį ir urzgė lyg pasiutęs žvėris. Pro mašinos bortą krito dėželės, o iš jų – ant purvino asfalto – geltonplaukės, mėlynakės, gražiomis suknutėmis mergytės.
Po tanko vikšrais pirmoji žuvo LĖLĖ.
Tai buvo likimo ženklas!
Tankas, vikšrais sumalęs LĖLĘ, padidino greitį ir nusivijo koloną. Ant jo vikšrų nesimatė LĖLĖS kraujo, tačiau slogus mirties kvapas tvyrojo aplinkui.
Prie Spaudos rūmų pasigirdo šūviai. Šaudė nuo to pačio tanko, paženklinto mirtimi. Dužo langų stiklai, sustojo spausdinimo mašinos, zvimbė kulkos.
Ir žmonės išvydo tikrąjį kraują. Kruvinas vaikino veidas priminė sutraiškytą LĖLĘ. Minia prasiskyrė. Tankai piktai urzgė. Jie tam ir skirti, kad žudytų.
Spaudos rūmuose batai jau trypė rankraščius, laikraščius, žurnalus, vaikiškas knygutes. Kažkur kampe gailiai verkė lietuviškas žodis.
Baisi ir kerštinga šalta geležis, kai atgyja ir tampa visagalė!
Kelias dienas ir naktis mirties mašinos blaškėsi po miestą. Sutraiškius LĖLĘ, buvo peržengta riba, o praliejus kraują, apsispręsta: dabar galima VISKAS...
Klastingas VELNIAS pašnibždėjo: tinkamiausias skaičius – TRYLIKA! Nepraleiskite progos! Jums pradžioje ir lemta nužudyti TRYLIKA!..
Tankas, pervažiavęs LĖLĘ, buvo pats nirtulingiausias, nes jį persekiojo mėlynų akių priešmirtinis žvilgsnis.
Tad minioje, prie televizijos bokšto, tankas ieškojo naujos aukos ir vėl pasirinko merginą, nes grubiam vikšrų plienui pats didžiausias priešas dabar jau buvo švelnumas.
Geležiniai slibinai spjaudė ugnį, jų fosforinės akys draskė nakties tamsą, šnervės pūtė nuodingus dūmus. Klykė vaikai ir motinos, o vyrai spaudė kumščius ir iki kraujo daužė jais į bejausmius ir šaltus pabaisų šarvus.
Realus vaizdas pranoko siaubo pasaką. Tomis akimirkomis tikėti gėriu, grožiu, gerumu, švelnumu, meile buvo jau beprasmiška. Bet žmonės vylėsi, laukė stebuklo, nes jie tada dar ir nesuprato, kad tankas, sutraiškęs pirmąją LĖLĘ, yra pamišęs ir nesutramdomas.
Taip ir įvyko!
Vilniuje 1991-ųjų metų sausio TRYLIKTĄJĄ, nors ir pragydus gaidžiams, velnio apsėstas tankas, nužudęs LĖLĘ, nužudė ir MERGAITĘ.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 54
Lapų Nr. 8