1991 m. sausio 10 d. prieš 12 val. išgirdęs Spaudos rūmų sirenos kaukimą, nuėjau prie rūmų ir štai ką mačiau.

Desantininkai jau buvo įsiveržę į vidaus patalpas, prie įėjimo durų buvo susirinkęs žmonių būrys. Tuo metu į pastato vidų norėjo prasiveržti dar trys desantininkai, vienas iš jų turėjo pulkininko laipsnį. Tačiau prie durų stovėjo nemaža žmonių, ant įėjimo stogo stovėjo rūmų gynėjas su vandens žarna ir kada kariškiai veržėsi į vidų, vandens čiurkšlė kliuvo pulkininkui. Pastarasis pagriebė iš šalies buvusio kareivio Kalašnikovo automatą ir pradėjo šaudyti į pastato viršuje buvusį gynėją, jį sužeidė, o kulkų žymės liko ant pastato fasado, o šlapias pulkininkas įlipo į tanketę (vikšrinę) Nr.211. (Pulkininką dar mačiau vakare televizijos programos laidoje “Stop kadras”.)

Po kiek laiko atvažiavo dar trys tankai T-72, šaudė iš kulkosvaidžio į pastatą, iš patrankos. Tankų Nr. 571, 574, 511.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 16
Lapų Nr. 43–44