1991 metų sausio 13 d. po 1 valandos buvome prie TV bokšto. Iš pradžių stovėjome prie tinklo tvoros netoli administracinio pastato. Girdėjom šaukiant, kad reikia žmonių prie paties bokšto. Aš perlipau per tvorą, o likusieji išvertė tą tvorą ir nubėgome prie bokšto. Tuo metu, kai bėgome, tankai jau supo bokštą ir šaudė iš pabūklų. Dalis žmonių buvo atskirti tankais ir stovėjo prie pat bokšto. Mes jau ten negalėjome nubėgti. Kareiviai šaudė tuščiais šoviniais tiesiai į žmones bandydami išvaikyti minią. Tankai sukiojo bokštelius, apšviesdami žmones, aikštę, namus, ir šaudė. Žmonės, esantys prie paties bokšto, atsitraukė. Kareiviai nesiliovė šaudyti. Šaudė jie ir į bokšto vidų signalinėmis raketomis tiesiog pro stiklus. Šaudė kareiviai ir tikromis kulkomis. Matėsi kylančios virš pat žmonių galvų šviečiančiosios kulkos. Tuo momentu desantininkai įsiveržė į bokštą. Kas kelios minutės buvo girdėti, kaip dūžta langų stiklai tai pirmame, tai antrame aukšte. Tai liudijo apie aukšto užėmimą. Paskui tankai pradėjo visu greičiu važinėti po aikštę nuvarydami žmones toliau nuo bokšto. Kareiviai prie to irgi prisidėjo šaudydami. Buvo paleisti dūmai.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 15
Lapų Nr. 20–21