Aš su žmona Vida visą dieną buvome prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Vakare, apie 21 val., parvažiavome į Karoliniškes, nes ten gyvena žmonos sesuo. Prieš einant namo, su žmona nuėjome prie Televizijos bokšto, pabuvome apie valandą ir parėjome namo. Pavalgę nuėjome miegoti, nes buvome nutarę anksti rytą būti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Tą lemtingą naktį mus iš lovų išvertė sprogimai, buvo antra valanda nakties. Mes greitai apsirengę nubėgome prie bokšto. Pribėgome prie bokšto tvoros. Žmona ir jos sesuo liko už tvoros, nes negalėjo jos perlipti, o aš perlipęs per tvorą nubėgau prie bokšto. Visas bokštas buvo apsuptas beginklių žmonių. Tada aš nubėgau prie tos vietos, kur veržėsi tankai. Jie sutrypė du lengvuosius automobilius ir smėlio prikrautą savivartį. Ir taip pradėjo judėti link bokšto. Apsupę bokštą, iš tankų pradėjo lipti desantininkai ir puolė stovinčius prie bokšto žmones. Kai pradėjo šaudyti iš automatų, aš atsitraukiau toliau, kur nepasiekia krintantys nuo bokšto langų stiklai. Mūsų grupėje, netoli tanko, stovėjo apie 15–20 žmonių. Tuo metu vienas tankas pajudėjo į mūsų pusę ir aš surikau, kad trauktumėmės. Tada į mūsų pusę iššovė tankas, kelios moterys pargriuvo. Aš vienai padėjau atsikelti. Pamačiau sužeistą jaunuolį, mes nubėgom prie jo ir nunešėme į greitosios pagalbos mašiną. Jis buvo sužeistas į koją. Dar vieną sužeistąjį padėjau nunešti nuo šlaito.

1991 m. sausio 24 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 14
Lapų Nr. 61–62