Tragiškų įvykių naktis

1991 m. 12 dienos vakarą aš su kaimynu Baliu Dailide budėjome prie Televizijos bokšto iki 20.30 val. Žmonių buvo daug, todėl nutarėme eiti namo ir ateiti paryčiui, nes tuo metu žmonių būna mažiausiai. Maždaug 1.40 val. mane pažadino telefono skambutis. Pakėlęs ragelį išgirdau nerimastingą balsą (tai buvo tas pats Balys) – tankai važiuoja bokšto link. Paskubomis apsirengiau ir išbėgęs į kiemą įjungiau mašinos signalą. Daugelyje langų įsižiebė šviesos. Aš su minėtuoju kaimynu ir kitais nuvažiavome automobiliu prie bokšto.

Ant viaduko stovėjo 2 tankai, žmonės neleido jiems važiuoti. Mes bėgome prie bokšto per aikštę, nes vielinė tvora buvo išversta. Nuo bokšto nešė sužeistuosius ir žuvusiuosius į greitosios pagalbos mašinas. Bokštas buvo apsuptas riaumojančių tankų, prožektoriais plieskiančių į žmones. Tankai sukiojo patrankų vamzdžius. Kareiviai daužė žmones automatais ir puolė metaliniais strypais – prišokę vis suduodavo kam pakliuvo ir vėl pasitraukdavo. Viena moteris juos žegnojo ir prašė nepulti, bet tai nepadėjo, aš irgi prašiau, kad nepultų ir nenaudotų ginklų, bet jie elgėsi kaip pasiutę žvėrys. Vienas jaunuolis plikom rankom puolė kareivius, bet žmonės jį sulaikė, nes automatas jau buvo nukreiptas į beginklį žmogų.

Tuo metu netoliese stovėjęs tankas iššovė. Šūvis buvo labai stiprus, mes apkurtome. Po to jis ėmė važiuoti žmonių link. Mes pradėjome trauktis, o jis vis važiuoja – taip ir vaikėsi mus po aikštę. Jo pavyzdžiu pasekė ir kiti tankai. Vaikė tokiu greičiu, kad žmonės vos spėjo sprukti, o kas pakliuvo – tai žuvo arba buvo sužeisti. Nežmoniškas reginys. Šitie tankai, jų buvo apie 10, išvaikė žmones iš aikštės, nuo šlaito žmonės riedėjo kaip žirniai.

Žmonės sustojo apačioje. Iš tanko pasigirdo kolaboranto balsas. Jis skelbė, kad visi turi skirstytis, bet žmonės nesiskirstė. Skirstytis ragino ir milicijos leitenantas iš Šilutės, esą VRM paliepimu, bet žmonės jį nuvarė šalin.

Švintant su Baliu Dailide nuvažiavome prie AT.

1991 m. sausio 24 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 14
Lapų Nr. 51–52