Faktai apie įvykius prie Televizijos bokšto

Prie Televizijos bokšto atvažiavau apie 24 val. nakties, iš sausio 12 į 13 d. Vaikščiojom apie bokštą, klausėmės žmonių atliekamų dainų. Jokios nuojautos apie puolimą nebuvo. Apie 1.30 val. pranešė, kad atvažiuoja tankai. Visi žmonės pradėjo bėgti link bokšto. Stovėjome iš kairės pusės nuo įėjimo. Po kiek laiko išgirdome tanko šūvius. Visi žmonės susigūžė, bet vis dar netikėjome, kad tankai važiuos link bokšto. Baisus buvo jausmas, kai pamatėme atvažiuojant tankus. Tankai apsupo bokštą, pradėjo šaudyti į viršų. Iššokę iš tankų desantininkai pradėjo šaudyti ir gąsdinti žmones. Bet žmonės nesitraukė ir visi skandavo “Lietuva”. Tada pradėjo važiuoti tankai ant žmonių. Žmonės klykdami pasitraukė į šoną, tada iš kitos pusės pradėjo važiuoti kitas tankas. Išgirdome raginimą skirstytis. Žmonės nėjo, visi skandavo “Lietuva”. Desantininkai pradėjo šaudyti į langus. Ant žmonių galvų pradėjo kristi stiklai, virš galvų skrido kulkos. Tarp tankų buvo paliktas tarpas ir su visu žmonių srautu mes nusileidome į apačią. Apačioje, prie ekskursijų biuro, buvo daug žmonių. Pamatėme, kad prie greitosios pagalbos mašinų daug sužeistų. Kadangi mes su drauge medikės, padėjome suteikti pirmąją pagalbą. Labai daug buvo sužeistų stiklo šukėmis, daug kontuzijų, sumušimų automato buožėmis, šautinių žaizdų.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 14
Lapų Nr. 49–50