Aš su draugu budėjau prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Pamatę važiuojant karinę techniką, pasileidome bėgti prie Radijo ir televizijos komiteto, nes manėme, kad kariuomenė kaip tik ten ir važiuoja. Mums bėgant sustojo mašina. Įsėdę į ją nuvažiavome prie Televizijos bokšto. Atbėgę prie bokšto iš skulptūros “Rytas” pusės stojome į bendrą žiedą. Čia jau stovėjo kokios 7–8 eilės žmonių. Po to dar atsirado 3 eilės prieš mus.

Išgirdę mašinų ūžimą pradėjome skanduoti “Lie-tu-va”. Pro mus šaudydama pravažiavo tanketė, žmonės neišsigando ir nesitraukė. Pradėjome skanduoti “fa-šis-tai”.

Staiga man iš kairės, už kokių 10–15 m nuaidėjo smarkus šūvis. Išgirdau byrant stiklus. Žmonės pradėjo trauktis nuo bokšto sienų, bet didelės panikos nesijautė. Pamačiau tanko priekį, beslenkantį palei sieną ir stumiantį žmones nuo bokšto. Driokstelėjo antras šūvis, jau visai arti, užgulė ausis, ausyse pradėjo cypti. Žmonės traukėsi nuo bokšto. Kai kurie dar laikėmės susikibę. Kėlėme priekyje nugriuvusį. Aplink aidėjo automatų serijų šūviai, verkė merginos, moterys. Rauda susiliejo su šauksmais “fašistai”, “okupantai”.

Atsitraukęs sustojau už kokių 10–15 metrų nuo bokšto. Draugas pasiūlė suplėšyti nosinę ir užsikimšti ausis. Taip ir padarėme, vėliau tai labai pravertė.

Tuo tarpu vieni kareiviai šaudė į orą, į žemę, kiti, daužydami automatų buožėmis langus, veržėsi į bokštą. Sustojęs tankas pasuko bokštelį, vamzdžiu išlauždamas ir išdauždamas rėmus ir stiklą. Retkarčiais nuaidėdavo priešlėktuvinio kulkosvaidžio salvės. Žmonės nesiskirstė. Akinantys prožektoriai bėgiojo per visų susirinkusiųjų veidus. Šitaip tęsėsi gal 40–45 minutes.

Po to kareiviai žingsnis po žingsnio pradėjo žmones spausti prie tvoros, įsakydami lipti už tvoros. Mums nesitraukiant šaudė į viršų, į apačią, net tiesiai atstatydami vamzdį. Prie mūsų atskubėjo du karininkai. Mačiau, kaip kažką pasitarę, sutartinai linktelėjo galvomis. Jiems nusisukant pajutau kažkokį stiprų ir aštrų dūrį į akis. Supratau – ašarinės dujos. Apsisukus driokstelėjo šūvis, nuraudo dangus. Šalia stovėjęs vyras susirietė užsiėmęs iš skausmo ausis.

Pradėjom skirstytis. O tanketė dar ilgai raižė bokšto teritoriją.

1991 m. sausio 25 d.

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 14
Lapų Nr. 38–42