1991 m. sausio naktį iš 12 į 13 dieną apie 2 valandą nakties aš kartu su Butrimavičiene budėjome prie Televizijos bokšto. Kosmonautų prospekte pasirodė tankų kolona. Jie apvažiavo ratu ir iš prospekto pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais. Tuo metu buvome prie tvoros. Atbėgęs nuo bokšto kažkoks vyras visus paprašė bėgti prie bokšto ir stoti glaudžiomis gretomis. Nuėję prie bokšto stovėjome tol, kol iš kitos pusės pasirodė tankai. Žmonės stovėjo ramiai, nebuvo jokios panikos. Pagaliau prie mūsų pasirodė karinė mašina su kareiviais, po to – tankas, kuris sustojo ties mumis. Staiga už nugaros išbyrėjo du stiklai ir iš vidaus iššoko du krašto apsaugos vyrukai. Vienas laikė rankoje dujokaukę ir, ją užsidėjęs, puolė atgal, bet iš vidaus pasirodė vandens žarna, iš kurios pliuptelėjo vandens srovė. Žmonės tik truputį prasiskleidė ir toliau stovėjo. Apsaugos vaikinas pasakė, kad ten paleido dujas. (Prieš pat tankų pasirodymą aš pažiūrėjau į vidų, ten buvo ne du, o 6 ar 7 vaikinai, vadinasi viduje liko žmonių.) Vandens srovė buvo gal pusę minutės. Viduje girdėjosi dūžtantys daiktai. Po to tankas atsuko vamzdį ir nuleidęs šovė tuščiu šoviniu. Šalia manęs vienas vyriškis nukrito. Pasigirdo šūvis ir dūžtančio stiklo garsas. Aš dar spėjau atsisukti ir pažiūrėti pro išdaužtą langą: viduje buvo du desanto apranga apsirengę vyrai su automatais, o mūsų, tų, kurie liko, nesimatė. Po šūvio žmonės, rėkdami “banditai”, “fašistai”, traukėsi į pievą. Mano pažįstama Butrimavičienė griuvo į tanko išraustą duobę, tačiau aš ir vienas vyras spėjome ją pakelti. Praeinant pro tankus, žmonės rodė toliau esančią suvažinėtą moterį, bet mes nebuvome priėję tiek arti. Atsitraukę mes dar ilgai stovėjome ir stebėjomės karių įžūlumu. Jie visą tą laiką šaudė. Aš nutariau prieiti artyn. Visą laiką buvo užgultos ausys, bet tai nesutrukdė išgirsti, kad pradėjo šaudyti koviniais užtaisais. Ir pasigirdus šauksmui “Gydytoją”, nuėjome žemyn, nes ji augina keturis vaikus, todėl aš nutariau, kad bus geriau eiti toliau nuo pavojingos vietos.

1991 m. sausio 19 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 13
Lapų Nr. 42–43