Sovietų armijos nusikaltimams tirti komisijai

Mes, Respublikinės Patologinės anatomijos biuro darbuotojai lab. Rima Čipkuvienė ir gyd. Aloyzas Laužikas, po kreipimosi per vietinį radiją vykti prie Spaudos rūmų, kuriuos atakavo desantininkai, radome rūmus jau užimtus. Durys prie centrinio įėjimo buvo užimtos: viduje matėsi desantininkai. Durys užbarikaduotos sulaužytais baldais. Priekyje sujaudinta minia, išrikiuotas desantininkų būrys su automatais rankose. Jie po karininko komandos metėsi į žmonių minią, šaudydami į rūmų sieną iš kovinių šovinių (trupėjo sienos skeveldros). Žmonėms nepabėgus ir neprasiskyrus, būrys sustojo. Iš už rūmų privažiavęs tankas paleido šūvį (cholostoj), nuo kurio sukeltos oro bangos žmonės net pritūpė, tarp jų buvome ir mes. Išilgai gatvės dešine judėjimo kryptimi buvo išrikiuoti desantininkai grandine nugaromis viens į kitą, galbūt dėl to, kad atskirtų už gatvės besibūriuojančių žmonių minią.

Iš rūmų buvo atvestas į galvą peršautas savanoris Lukšys, atvesti Vakarų Vokietijos televizijos žurnalistai nukentėjusįjį filmavo greitosios pagalbos mašinoje. Žmonės tarp kitko jiems sakė: “Matot ką jie daro, o jūs dar maistą tiekiate”.

Apie 14 val. mes išvykome į Nepriklausomybės aikštę, nes prie Spaudos rūmų pasilikti nebebuvo prasmės.

Priedas: 2 lapai (schema).

Schemos paaiškinimas:

1. Desantininkai už išdaužytų Spaudos rūmų durų.

2. Desantininkų rikiuotė, kuri po komandos metėsi pirmyn šaudydama iš automatų į rūmų sieną per žmonių minią, kuriai neprasiskyrus, sustojo vietoje.

3. Mums atvykus, tanko judėjimo kryptis, kuris paleido vieną šūvį.

4; 5. Stovėjo du tankai: viename iš jų iki pusės išlindęs desantininkas, kuris kalbinamas atsakinėjo, kitame tanke pasislėpė karininkas, peršovęs savanorį Lukšį.

6; 7; 8; 9. Stovėjo kelios mašinos su užrašu “liudi”, atvežusios desantininkus.

10. Dešinės krypties gatvės išilgine ašimi stovėjo nugaromis viens kitiems desantininkai.

11. Mano ir bendradarbės R.Čipkuvienės padėtys šūvio iš tanko ir desantininkų būrio bandytos atakos metu.

12. Greitosios pagalbos automobilis, į kurį atvestas sužeistas Lukšys ir vokiečių televizijos žurnalistai, filmavę sužeistąjį automobilyje.

13. Besibūriavę žmonės, tarp kurių tie, kurie diskutavo su iki pusės iš tanko išlindusiu desantininku.

14. Kitoje Kosmonautų prospekto pusėje besibūriavusių žmonių minia.

1991 m. sausio 22 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 13
Lapų Nr. 20–23

Skenuotas dokumentas