Paliudijimas

Š.m. sausio mėn. naktį iš 12 į 13 d. buvau budėti prie ATS, Savanorių prospekte. Kartkartėmis su kitais budėjusiais apeidavome ratą iki Radijo ir televizijos komiteto ir atgal. Prasidėjus užpuolimui buvome baigę barikaduoti ATS priekabomis ir su vienu iš budinčiųjų per kiemą nuėjome prie Radijo ir televizijos komiteto. Aidėjo šūviai, serijomis ir pavieniai. Žmonės būriavosi prie gyvenamųjų namų, kitoje gatvės pusėje, prieš komitetą. Skandavo: “Okupantai, lauk, fašistai”. Ant šaligatvio prie gyvenamųjų namų su žmonių būriu stovėjau ir aš, tiesiai prieš įėjimą į naująjį pastatą. Švietė prožektorius ir menkai matėsi, kas darosi prie įėjimo. Matėsi netoli stovintis tankas, kuris prožektoriumi švietė į komiteto langus, kai kuriuose languose dar degė šviesa. Arčiau senojo pastato stovėjo tankas, nuo tos pusės sklido kažkokie dūmai. Kitas tankas stovėjo gatvėje. Tarpuose tarp tankų stovėjo kareiviai su automatais, juos nukreipę į žmones. Kartais dar pasigirsdavo šūviai. Pasigirdo kreipimasis apie darbininkų valdžią ir kad visi skirstytųsi. Pradėjome skanduoti “Judošius”. Netrukus greta mūsų nukrito kažkoks rūkstantis užtaisas. Kažkas bandė užminti, kitas bandė ranka paimti. Girdėjosi: “Sprogs, mesk atgal”. Raminome, kad tik atgal nemestų. Žmonės nuo to sprogmens atsitraukė, bet jis nesprogo ir tik skleidė dūmus. Tuoj pasigirdo sprogimas šalia manęs, kuris mus stovinčius išblaškė. Buvau apsvaigintas oro bangos. Kai atsitokėjau, kažkoks vyras laikė už rankos ir rodė į greitąją. Mačiau, kad kažką sakė, bet negirdėjau. Mačiau, kad veda, tiksliau, beveik neša lyg moteriškę prie greitosios. Pradėjau prislopintai girdėti – siūlė eiti į greitąją. Apsižiūrėjau, kad rankos sveikos, paklausiau, kaip veidas. Sužeidimo nebuvo. Tik pasakiau, kad ausis užtrenkė, ir atsisakiau eiti prie greitosios. Paskui apsižiūrėjęs pastebėjau, kad prakirsti skeveldros džinsai ties blauzda ir į paltą įstrigusi skeveldra. Tą skeveldrą (plastmasinę) pasiėmiau. Po kiek laiko praėjo silpnumas ir pradėjau geriau girdėti, tada grįžau namo. Liudiju tai, kad sprogmenys buvo mėtomi į žmones, kai jie buvo atsitraukę į kitą gatvės pusę prie gyvenamojo namo. Po trijų dienų kreipiausi į 3-iąją polikliniką, nustatė, kad trūkęs kairės ausies būgnelis, paskirtas gydymas. Šiuo metu girdžiu gerai.

1991 m. sausio 26 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 12
Lapų Nr. 53–54