Parodymas

Aš, Kuokštys Romualdas, Adolfo, aš Kuokštienė Aneta, Jono, gyvenantys Druskininkuose, 1991 m. sausio 12 d. išvykome į Vilnių su šeima ginti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės. Budint prie Aukščiausiosios Tarybos buvo paprašyta žmonių, kas gali, vykti prie Televizijos bokšto. Mes nuo 18 val. su savo giminaičiais pradėjome budėti prie Televizijos bokšto. Sulaukus 1991 m. sausio 13 d. apie 1 val. nakties pasirodė pirmieji tankai. Greitai buvo užblokuotas pravažiavimas smėlio barstytuvais. Negalėdami pravažiuoti tankai baisiai garsiai pradėjo šaudyti ir leisti keistus dideliais kamuoliais dūmus. Mums stovint prie pagrindinio įėjimo, šalia, pro vaikų darželio teritoriją, prasiveržė didieji tankai, traiškydami automašinas. Gąsdindami žmones manevrais, akinančiais prožektoriais, besisukiojančiais vamzdžiais apie 1.30 val. tankai išvertė tvoras ir pajudėjo prie paties bokšto. Tai buvo tikras desantininkų karas prieš taikius žmones, kurį aprašyti labai sunku, trūksta žodžių. Tuojau pat išgirdome šaudant iš automatų, kruvini žmonės aimanuodami bėgo nuo bokšto. Tai tikrai kareiviai šaudė į žmones. Danguje lėkė daug raudonai šviečiančių kulkų.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 12
Lapų Nr. 49–50