Pranešimas

1991 m. sausio 13 d. apie pirmą valandą pamatęs riaumojančius tankus į TV bokštą, sėdau į mašiną ir nuskubėjau ten. Tuo metu bokštas buvo apsuptas tankų, žmonės, jį saugoję, buvo atstumti. Desantininkai, mušdami, šaudydami ir baisiai keikdamiesi, stengėsi visus nuvaryti nuo aikštės į Sudervės gatvę prie centrinio įėjimo. Arčiau išdrįsusius prieiti prie jų mušė geležinėmis lazdomis, automatų buožėmis ar šaudydavo serijomis po kojomis. Dešinėje pusėje (arčiau Žvaigždžių gatvės) mačiau šaudant ir į žmones trumpomis automatų serijomis.

Bokšto viduje girdėjosi banditaujančių desantininkų triukšmas: dužo stiklai, tekėjo vanduo iš priešgaisrinės sistemos latakų.

Visuotinis gynėjų ryžtas, pasipiktinimas buvo neapsakomai didelis, visi skandavo: “Lietuva”, “Pergalė”, “Landsbergis”, “Jūs fašistai”…

Tankai nuolat sukiojo vamzdžius su prožektoriais, nukreipdami į didesnius žmonių susitelkimo židinius ir keliolika sekundžių nuleisdami į žmogaus galvos aukštį.

Per vieną tokį gąsdinimą man ir dar 6–8 žmonėms būnant arti sunkiojo tanko, šis šovė tuščiu užtaisu. Nepajutau, kaip bangos buvau parblokštas ant žemės, pajutau, kad veido ir sprando dešinė pusė nudeginta parako degėsiais, dėl to veidas ir sprandas daugelyje vietų nestipriai kraujavo. Visi stovėję arti (3–5 m) buvo parblokšti, visiems nulakstė kepurės, atsisegiojo striukės, prožektorių šviesoje visi kėlėsi nuo žemės sunkiai ir nerangiai. Vieną vyriškį stipriai kontūzijo, jis, neatgavęs sąmonės, buvo nuneštas į greitosios medicinos pagalbos mašiną.

Matydami, kad žmonių nuvyti nuo bokšto aikštelės nepasiseks, – staiga paleido tankus ir be jokio gailesčio pradėjo važiuoti ant žmonių, dideliu greičiu sukiodamiesi į visas puses. Pasigirdo žmonių keiksmai ir prakeiksmai, o tankai vis švaistėsi po aikštelę, spausdami žmones prie tvoros. Gelbėjosi kiekvienas, kaip sugebėjo.

Nustūmę žmones į pašlaitę, desantininkai mėtė dūmines “šaškes”, matyt, norėdami užsidengti nuo žmonių, kad nematytų, kaip jie likusius žuvusius žmones surenka.

Nuo minėto šūvio man trūko kairės ausies būgnelis. Buvau pasitikrinti Subačiaus gatvėje esančioje ligoninėje. Šiuo metu gydausi ambulatoriškai.

1991 m. sausio 22 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 12
Lapų Nr. 20–23