Sausio 13 d. 2.03 val. prie Televizijos bokšto “Ikarus” autobusu atvyko žmonių grupė iš Kretingos. Palipę šlaitu į viršų išvydome baisius vaizdus. Tankai čia buvo išsirikiavę eilės tvarka: 200, 201, 202, 203. Pirmo tanko prie medžio net nesimatė. Tamsą raižė akinančios šviesos juostos. Girdėjosi vis šūviai, šūviai. Du kartus nuo šūvių trenksmų kai kurie mūsų buvome parklupdyti ant žemės. Tankas sutraiškęs žmones burzgė, paskui paleido dujas, apsidengė lyg debesiu. Iš mūsų kai kurie, buvę arčiau, apsinuodijo. Pradėjo vemti, pasireiškė žarnyno tąsymas.

Antrą valandą karas jau vyko. Buvome susitikę žmones iš Palangos, sakė, kad prasidėjo 1.30 val.

Po kokios valandos buvo iššauta žalia raketa, paskui geltona.

Tankams pradėjus sukti į autostradą, mes nuskubėjome prie Aukščiausiosios Tarybos. Televizijos bokštas buvo beviltiškoje padėtyje.

Nerašysiu apie žmonių išgyvenimus, jausmus. Sausio 13-ąją, t.y. siaubo naktį, mes buvome prie Televizijos bokšto ir prie AT. Taip pat ir iš sausio 13-osios į 14-ąją. Sausio 13-osios naktį prieš rytą mus apgavo. Lietuviškai kalbantis paprašė, kad mes šiek tiek atsitrauktume. Ir toje vietoje išmušė AT langus. Mūsų vyrai stengėsi sugauti šį nusikaltėlį. Kai apstatė armatūra, kažkaip ir stovėti šalia pasidarė drąsiau. Neskubėjome išvažiuoti, kai buvo paskelbtos ir paliaubos. Iš mūsų buvo labai drąsių, kurie pasiliko net ir autobusui išvykus.

Sausio 12 d. 21 val. Kretingos aikštėje susirinko žmonės, savanoriai. Išvykome be jokių sąrašų.

Po įvykių prie Televizijos bokšto aš padariau mūsų žmonių grupės sąrašą:

1. Kolomerčikovienė A.
2. Malakauskienė
3. Lubienė
4. Mikalauskienė
5. Vačiakauskienė
6. Gečas R.
7. Simonauskienė
8. Skurdauskas
9. Gagilas
10.Gaidjurgis
11.Palubinskienė
12.Klegeris
13.Lubys P.
14.Vačiakauskis
15.Vaišnoras R.
16.Žilius A.
17.Staponas L.
18.Žiliūtė M.
19.Drobulis
20.Jankauskas
21.Urnikis
22.Meilė
23.Mažonas P.
24.Vaišnorienė
25.Tirtovienė
26.Malinauskas
27.Japertas
28.Savickienė A.
29.Savickas A.
30.Janonis

Prie bokšto iš mūsų būrio niekas nežuvo.

P.S. Gal atsitiktinumas – mane po šių įvykių prie namų norėjo paimti nauja balta “Volga” (Nr. 75–15 MB), joje kalbėjo rusiškai.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 12
Lapų Nr. 15–17