Apie 1.50 val. tankai pasirodo už tvoros, pirmasis sustojo kokioms 30–50 sek., kol suvažiavo visi. Paskui tankai pasuka link bokšto. Mes stovėjome X pažymėtoje vietoje. Tankas 2 sustoja šonu per 1 metrą nuo žmonių, 3 – per kokius 4 metrus nuo 2 tanko, 5 tankas per 8–10 metrų nuo žmonių ir atsisuka priekiu. Iš mašinos 4 išlipa desantininkai ir susirenka šalia tanko 3. Ši pauzė trunka apie 30 sek. Po to kokius 3–4 kartus iššauna tankas 3 ir tuojau pat puola desantininkai. Tuo pačiu momentu pasigirsta automatų šūviai, sprogimai ir žmonių klyksmas iš ten, kur puolė desantininkai. Žmonės mus pradėjo spausti į kairę. Tada pajuda tankas 5 ir pradeda šaudyti tiesiai į žmones. Vikšrais sutraiškoma pagyvenusi moteris. Į žmones mėtė sprogstamuosius užtaisus. Pradėjo kažkas šaukti, kad dujos ir reikia dengti veidą. Atsitraukdami netoli bokšto matėme ant žemės gulintį vyrą, juoda striuke, o šalia stovėjo vyras ir sakė, kad jis jau negyvas.

Ataką kareiviai pradėjo neperspėję ir matėsi, kad viskas buvo gerai suplanuota. Toje vietoje, kur veržėsi, daugiausia stovėjo jaunimas.

Tai matė 13 žmonių iš Kauno:

 1. Šatas Jurgis
 2. Šatienė Regina
 3. Andužis Edmundas
 4. Andužienė Dalė
 5. Dabrilavičius Edvardas
 6. Kuprienė Rūta
 7. Šalomskienė Vida
 8. Šalomskis Algis
 9. Morkaitis Antanas
 10. Jurgelaitytė Rasa
 11. Jurgelaitytė Asta
 12. Jurgelaitis Rimantas
 13. Jurgelaitienė Ona

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 9
Lapų Nr. 48–50

Skenuotas dokumentas