LIUDIJIMAS

Aš, Jurgaitienė Regina-Aldona, Petro, 1991 m. sausio 11 d. atvykau prie Spaudos rūmų ir mačiau štai ką.

Man atvykus, Spaudos rūmai buvo užimti, bet vyko pakartotinis centrinių durų šturmas. Atvažiavo sunkvežimis kareivių. Jie buvo vedami į kiemo pusę. Aš stovėjau centrinio tako, vedančio į centrines duris, gale, prie pabūklų. Ten, prie tų tankečių sukinėjosi vidutinio ūgio kresnas žmogus su juodu paltu ir juoda skrybėle “katiliuku”. Jis davė kažkokius nurodymus kareiviams, po to pabėgėdavo į priekį (tarp civilių žmonių) ir duodavo nurodymus pastate esantiems rankų pirštų ženklais. Aš pasipiktinau, maniau, kad tai civiliai apsirengęs kariškis. Atsistojau prieš jį ir nutariau žvilgsniu jį niekinti. Tuo jam trukdžiau lakstyti nuo kareivių į priekį. Aš nekalbėjau. Jis prabilo į mane lietuviškai (su akcentu). (Jo burnoje yra ir auksinių dantų, dantys smulkūs.) Jis manęs klausė: “Ko Jums reikia?”, “Ko Jūs norite?” Aš tylėjau ir toliau niekinančiai į jį žiūrėjau. Jis toliau rodė rankų pirštais ženklus į viršutinių aukštų langus. Aš ėmiau rankomis (tylėdama) pamėgdžioti tuos ženklus. Jo kantrybė baigėsi. Aš įsikibau į kažkurio vyro ranką ir toliau į jį žiūrėjau niekinančiai. Tada jis (juodasis) paklausė to vyro, į kurio ranką aš įsikibau: “Ko ji iš manęs nori?” Tas vyras atsakė: “Turbūt geras šuva esi, kad tu jos bijai”. Toliau “juodasis” nuėjo prie milicijos darbuotojų. Jie (milicija) buvo “desantininkų” rikiuotės – koridoriaus” – tęsinys. “Juodasis” atvedė tris milicijos darbuotojus, parodė į mane ir pasakė: “Etu ubrat”. Milicijos darbuotojai manęs neėmė. Toliau “juodasis” iš tolo kitiems milicijos darbuotojams liepė mane “ubrat”.

Po to pradėjau pirštu rodyti žmonėms į “juodąjį” ir sakyti “štai tas vadovauja”. Daugiau to žmogaus nebemačiau.

Paklausiau to žmogaus, į kurio ranką buvau įsikibusi, kas tas “juodasis”. Jis man atsakė: “Tai žydas, kuris budėjo prie Kapsuko paminklo”. Toliau paklausiau trijų moterų, Spaudos rūmų darbuotojų: “Kas tas žmogus?” Jos atsakė: “Ką, Jūs Gelbacho nepažįstate?!”

Tam, kad tvirtai pareikščiau, kas tas žmogus, aš turiu pamatyti Gelbacho nuotrauką.

1991 m. sausio 21 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 9
Lapų Nr. 45–47