Apie įvykius prie Spaudos rūmų

Š.m. sausio 11 d. per radiją išgirdęs, kad kviečiami žmonės prie Spaudos rūmų, nuvažiavau ten. Palikau mašiną kieme ir, eidamas per Justiniškių gatvę, išgirdau salvę iš automato. Pribėgęs prie įėjimo, pamačiau, kad kareiviai jau viduje ir iš stalų bei kėdžių daro barikadą prie įėjimo. Žmonės, apstoję įėjimą pusračiu, skandavo “Lietuva, Lietuva!”, o įniršę kareiviai stovintiems arčiausiai grasino buožėmis, šaukė “Ubju!”, kartas nuo karto paleisdavo į minią tai, kas pasimaišė po ranka: vieną kartą tai buvo vazonas nuo gėlių, kitą – vazono šukės.

Sausio 13 d. rytą, 1.30 val. prasidėjus šaudymams, nuvažiavome prie RTV komiteto, bet pamatę, kad ten jau šeimininkauja kareiviai, nuskubėjome prie Tarpmiestinės telefonų stoties, kur jau buvo išsirikiavę daug žmonių. Prisijungėme prie jų. Šaudymas prie komiteto nutilo, virš stoties pralėkė trasuojančios kulkos. Tuo metu prie stoties atėjo pašiurpęs žmogus ir čia susirinkusiems pradėjo pasakoti: “Aš atėjau nuo TV bokšto. Jūs nežinot, kas ten darosi. Jie šaudo į žmones tikrais šoviniais, traiško juos tankais. Budeliai, fašistai… Jūs negalite to įsivaizduoti. Jie traiško žmones vikšrais…”

Tačiau čia, prie stoties stovintys, buvo budrūs. Jie pradėjo šaukti: “Tai provokatorius! Provokatorius! Netikėkite juo, varykite jį šalin!”

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 7
Lapų Nr. 26–27