Aš, Robertas Gradauskas, su savo žmona Rasa, tą naktį (apie 1.30 val.) išgirdome tankų šūvius. Tuo metu buvau prie “Planetos” kino teatro. Pro mus važiavo 8 BTR’ai, 2 sunkvežimiai “URAL” ir vienas visureigis, panašus į BTR, tik su garsiakalbiais. Pamaniau, kad bus AT ataka, todėl su žmona nubėgome prie MT. Žmonės buvo sunerimę, bet dar nieko nežinojo. Nusprendę, kad atakuojamas TV bokštas, susistabdėme automobilį ir nuvažiavome ten. Pamatėme, kad tankams kelią užtvėrė žmonės. Iš tanko laikas nuo laiko buvo leidžiamos “dūminės šaškės”, šaudoma virš žmonių galvų. Su žmona nubėgau prie bokšto tvoros. Su keliais vyrais nutarėme, kad atakuojama bus iš miško pusės. Peršokom tvorą ir nubėgom į tą vietą (žmona pasiliko šiapus tvoros, susitarėm kur susitikti). Kai nubėgome, ten dar buvo ramu. Nors neužilgo pasirodė tankai, šarvuotis ir iš paskos važiuojantys BTR’ai. Keli tankai nuvažiavo palei tvorą, vienas pralaužė tvorą ir iš paskos įvedė BTR’us. Žmonės nepanikavo, šaukė: “Lietuva”, “laisvė”. Karinės mašinos pusžiedžiu apsupo dalį bokšto. Išlipo desantininkai. Kiek buvo mašinų, tiksliai pasakyti negaliu. Susirikiavę desantininkai iš pradžių bandė apdaužyti žmones metaliniais strypais, man atrodo, kad tai buvo “pirštai” nuo tankų. Taikė į galvą. Gynėmės plikomis rankomis. Prieš ataką nieko neperspėjo, nieko nešnekėjo. Paprasčiausiai puolė. Gindamiesi bandėme atakuoti, mačiau, kad kiti vyrukai jau išmušė strypus jiems iš rankų. Kažkur tuo pat metu puolė į trikampį susirikiavę desantininkai. Jo viduryje išsiskyrė žmogus, nes buvo kitaip apsirengęs (kitokia uniforma), taip pat stipriai skyrėsi jo išvaizda (manau, kad tai buvo civilis). Žmones puolė daužydami automatų buožėmis ir metaliniais strypais, mėtė sprogstamus paketus. Žmonės truputį prasiskyrė, nors kiti pasiliko ir aktyviai priešinosi. Jų trikampis pasidarė panašus į stačiakampį. Keli jauni vyrukai daužė desantininkus kumščiais, vertė juos ant žemės. Stengiausi jiems padėti, nuverčiau kelis desantininkus, bandžiau smogti, tačiau dabar negaliu pasakyti, kad tai padariau efektyviai. Akimirkai atsisukau atgal (į žmones). Pamačiau, kad tie du vyrukai pasigavo desantininką. Jį vos galima atskirti iš kitų žmonių, nes buvo tamsu. Žmonės stovėjo keliais žingsniais toliau. Tą pačią akimirką išgirdau užtaisant automatą. Neatsisukęs šokau į viršų. Nuaidėjo šūviai. Tai buvo pirmieji šūviai. Dar ore manimi tarsi pratekėjo elektros srovė. Kai nukritau ant žemės, nejutau kūno žemiau pusiaujo (kojų). Pakėlęs galvą pamačiau, kad nugriuvo du vyrukai, kurie buvo sučiupę desantininką, dar vienas vyras, kuris aktyviai priešinosi, o taip pat ir desantininkas. Jis nebejudėjo. Tie du vyrukai buvo arčiau žmonių, todėl vieną iš jų paėmė žmonės ir nunešė. Neužilgo prie manęs prišoko vyrukai ir, pakėlę nuo žemės, nunešė į greitosios pagalbos mašiną. Ji buvo užimta, todėl buvau paguldytas ant žemės. Nešant girdėjau, kad per garsiakalbius skelbiama:

– Visą valdžią paima Nacionalinio gelbėjimo komitetas, kuris atstovauja tikrus darbo žmonių interesus.

Kalbėjo lietuviškai.

Greitojoje nelabai ką galėjo padėti, nes jau nebeturėjo binto. Suleido nuskausminančius. Vyrukas, gulėjęs greitojoje, mirė. Todėl į jo vietą paguldė mane. Dar pastovėjome apie 10–30 min. (man atrodė labai ilgai), nes kelias buvo užimtas, be to, norėjo kuo daugiau padėti. Dabar nustatyta, kad kiaurai peršautos abi kojos šlaunų lygyje. Vienoje rado išcentruotą kulką. Vienos kojos nejaučiu ir nevaldau. Įtaria, kad pažeisti nervai. Kokie buvo dar 3 nušauti žmonės negaliu pasakyti, nes jų neįsiminiau. Galiu tik pabraižyti planą su nukautų žmonių padėtimi po šaudymo.

Galiu pabrėžti, kad prieš ataką ir jos metu žmonės nebuvo perspėti. Šūviai, nuo kurių buvau sužeistas, buvo pirmi, kuriuos aš išgirdau. Buvome beginkliai. Daktarų nuomone, į mane buvo šaudoma iš kelių vietų. Tą vakarą aš buvau apsirengęs rudą žieminę-pluoštinę striukę, panašią į striukę “aliaska”, savo plaukus buvau susirišęs į “uodegą”.

Esu KTU Mašinų gamybos fak. studentas. 1969 gimimo, vedęs, auginu dukrą. Gimiau ir vidurinį mokslą baigiau Vilniuje. Dabar laikinai gyvenu Kaune.

Šiuo metu stacionariai gydomas Santariškių klinikoje.

1991 m. sausio 18 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 7
Lapų Nr. 3–7

Skenuotas dokumentas