Sausio 13-os dienos (nakties) įvykiai prie TV pastato Konarskio gatvėje

Gyvenu Savanorių gatvėje, Vilniuje. Tai 3 min. kelio atkarpa nuo TV pastato. Jau buvau atsigulusi, kai išgirdau sprogimus ir šaudymą. Pašokau iš lovos ir įsijungiau televizorių. Mačiau kalbant Butkevičių, Landsbergį, Tapiną ir rengiausi. Su paskutiniais TV kadrais – desantininkų vaizdu koridoriuje, išbėgau iš namų. Bėgau palei namą (daugiaaukštį), biro stiklai, pasitraukiau arčiau gatvės. Prie seno TV pastato manevravo 6 ar 7 tanketės ir vienas didelis tankas. Aplinkui šaudė, pasigirdo baisus sprogimas. Mane, matyt, truputį apsvaigino, nes kažkaip atbukau. Baimės nejaučiau, net kai šalia vyrukai lenkėsi, pritupinėjo nuo galimų kulkų kliudymų, stovėjau tiesiai. Tanketės greitai apsisuko ir nuvažiavo krantinės link. Viena pervažiavo per stovėjusią prie šaligatvio lengvąją mašiną. Žmonės (ir aš kartu) tuo metu šaukė jiems pavymui “fašistai”. Kai jos nuvažiavo, didelis tankas atsistojo kryžkelėje ir pradėjo sukioti savo vamzdį ratu nusitaikydamas tai į vieną žmogų (ar žmonių grupę), tai į kitą. Stovėjau tiesiai prieš jį ant kampo. Pasigirdo sprogimas. Prie manęs stovėjusi mergaitė liepė išsižioti. Truputį pasitraukiau. Pabūklas griaudė kas 1–2 min. į įvairias puses. Nuo naujo TV pastato ėjo žmonės. Norėjau eiti ten, bet mane sustabdė moteris, pasakiusi, kad ji ką tik grįžo iš ten ir kad jau “šaukštai po pietų”. Ji atpasakojo visus įvykius: kaip desantininkai mušė žmones, kaip ji bėgo, pargriuvo, vyrai ją tempė. Ji buvo klaipėdietė. Tada mes nuėjom prie telefonų stoties Žemaitės gatvėje. Kurį laiką laukėme šturmo, bet vėliau supratau, kad jie jau čia nevažiuos, nes pagalvojau, kad nuvažiavo prie Aukščiausiosios Tarybos. Tiesa, griaudžiant pabūklui, pasigirdo iš garsiakalbių balsas: “Žmonės, eikite namo, jūs suklaidinti, dabar mes kursime visuomenę, darbo, valstiečių, inteligentų, be išnaudotojų” (žodžių seka gali būti ne visai tokia). Tai labiausiai išvedė mane, ir ne tik mane, iš kantrybės. Vienas vyrukas suriko: “užsičiaupk tu…”

P.S. Kitą rytą einant pro TV pastatą aplinkiniai namai ir prie gatvės stovėjusios mašinos buvo be stiklų.

1991 m. sausio 19 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 7
Lapų Nr. 1–2