Pareiškimas

Š.m. gruodžio 13 d. apie antrą val. nakties, būdamas namuose, išgirdau triukšmą ir šaudymą Vingio parko pusėje. Šaudė prie Televizijos ir radijo komiteto. Apsirengęs nubėgau tenai. Buvo susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Gatvėje stovėjo tankai ir šarvuočiai. Nuo vieno tanko buvo šaudoma iš kulkosvaidžio trasuojančiomis kulkomis. Iš garsiakalbio, įtaisyto ant vieno iš šarvuočių, buvo skelbiama, kad valdžią Lietuvoje ima “nacionalinio gelbėjimo komitetas”, buvo raginama išsiskirstyti. Nuo Televizijos ir radijo komiteto gatve slinko kareivių – desantininkų vora, šaudydama į orą iš automatų, mėtydama sprogstamuosius paketus, mušdama gatvėje esančius žmones. Priartėję prie Radijo ir televizijos techninio centro, kareiviai stabtelėjo, nes ten buvo minia žmonių. Iš gatvės įvažiavo šarvuotis su kareiviais. Vieni kareiviai, nušokę nuo šarvuočio, išdaužę vitrinas ir langus, įsiveržė į pastatą, kiti ėmėsi vaikyti susirinkusią minią. Mušė metaliniais virbais bei automatų buožėmis. Mačiau, kaip spardė parkritusią moterį. Man vienu smūgiu sužeidė galvą, kitu – ranką. Netekau sąmonės, žmonės atvedė prie greitosios pagalbos mašinos, kurioje jau gulėjo moteris su sužalotomis kojomis. Mus nuvežė į Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Mane, aptvarstę galvą, paleido namo. Nuo sausio 13 d. iki sausio 23 d. turėjau nedarbingumo lapelį.

Įvykių metu prie Radijo ir televizijos techninio centro nei milicininkų, nei krašto apsaugos darbuotojų nemačiau.

1991 m. sausio 23 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 6
Lapų Nr. 9–10