1991 m. sausio 13 d. įvykiai prie TV bokšto

Prie TV bokšto atėjau apie 0.30 val., stovėjau prie pat bokšto ir per stiklą žiūrėjau televizorių, esantį pačiame bokšte (fojė), per kurį transliavo užsienio šalių programą. Maždaug po valandos pasirodė tankai ir tanketės, kurie atvažiavo Žvaigždžių gatve, paskui per viaduką Sudervės gatve atvažiavo iki bokšto. Prisirinko daug žmonių ir jie sustojo. Po tankų šūvių pasigirdo dūžtantys langai. Po kiek laiko kita tankų ir tankečių kolona atvažiavo iš kitos pusės, pro mišką pravažiavo prie pat bokšto. Žmonės buvo apsupę bokštą žiedu. Aš stovėjau prie bokšto nuo miško pusės. Karinės mašinos, nuvertusios tvorą, privažiavo prie pat žmonių. Iš jų iššoko desantininkai ir daužydami žmones automatais ir kažkokiom lazdom, prasiveržė prie bokšto, išdaužė langus ir pradėjo lįsti į vidų. Aplinkui girdėjosi šūviai ir sproginėjo paketai. Visai šalia pasigirdo serija šūvių ir pamačiau krentančius žmones. Kai pamačiau į sieną atsitrenkiančių kulkų kibirkštis, supratau, kad šaudo koviniais šoviniais. Žmonės pradėjo bėgti. Aš pasitraukiau link miško pusės. Šalia sprogęs paketas apsvilino mano pažįstamos merginos plaukus (Gražinos Veikutytės). Su ja nuėjome į Lazdynų pusę. Paskui ji susitiko draugę ir mes išsiskyrėm. Nukrito šalia stovėjęs vaikinas. Buvome apie 200 m nuo bokšto. Jam peršovė dešinę koją aukščiau kelio. Keturiese mes jį nunešėme į Lazdynus. Leidžiantis laipteliais tai filmavo kažkoks vyriškis. Paskui nuėjau prie tankų Sudervės gatvėje. Ten sutikau kurso draugą Masalską Gintarą, apžiūrėjome aplamdytą jo automobilį. Paskui susitikau žmoną Viliją, mes pavaikštinėjome, susitikome pusbrolį ir su juo apie 4 val. nuvažiavome prie Aukščiausiosios Tarybos.

1991 m. sausio 26 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 6
Lapų Nr. 7–8