Pareiškimas

Šių metų sausio 13-osios naktį buvau prie Televizijos bokšto ir noriu pareikšti, kad pradedant judėti tankams nebuvo duodami jokie įspėjamieji signalai, o buvo tiesiog važiuojama tankais į žmonių minią.

Mačiau, kad į dviejų tankų viršuje esančią angą buvo įmestos dvi filmavimo kameros.

Taip pat gerai matėsi, kaip ginkluoti kareiviai, priėję prie Televizijos bokšto, daužė langus.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 5
Lapų Nr. 48–49