Parodymai

1991 01 13 apie 1 val. atsigulėme miegoti. Netrukus išgirdome šūvius. Su savo vyru Vilhelmu Dailide greitai atsikėlėme, apsirengėme, paėmėme šventintos duonos, šv. Marijos statulėlę ir greitai nuėjome prie TV bokšto. Ten radome daugybę žmonių, saugančių bokštą. Po kelių minučių pamatėme artėjančius tankus (šarvuočius). Iš pirmo šarvuočio karininkas metė kažkokį daiktą, šis sprogo ir pradėjo skleisti dūmus. Tą daiktą karininkas metė į žmones. Žmonės iš karto pradėjo trauktis nuo dūmų. Karininkas iššoko iš šarvuočio ir pradėjo šaudyti tiesiai į mus. Nuo šių šūvių šalia manęs parkrito du vaikinai. Žmonių minia prasiskyrė, karininkas prišoko prie TV bokšto lango ir pradėjo automatu daužyti stiklus. Aplinkui girdėjosi šūviai, žmonių klyksmai, šarvuočių griausmas.

Kartu su vyru, nieko daugiau nelaukdami, parėjome namo.

1991 m. sausio 26 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 5
Lapų Nr. 21–22