Įvykiai Konarskio gatvėje

Atvažiavus dideliu greičiu karinei technikai, iššoko kareiviai, šaudė į prie gatvės esantį (senąjį) radijo pastatą, laikas nuo laiko mėtydami sprogstančius ir dūminius paketus. Kelios trumpos serijos galimai nekoviniais užtaisais, o vėliau koviniais, nes atsimušusios į plytų sieną sužaižaruodavo.

Daug kulkų, atsimušusios į namo sieną, skriejo pro mus į priešingą pusę (į gyvenamuosius namus). Kiek vėliau, kaip dauguma TVR (senojo pastato) langų buvo išdaužyta ir nedegė šviesos, iš pirmo aukšto pamatėm krentantį tamsiai apsirengusį vyrą (galėjo būti išmestas, nes krito visu ūgiu horizontalioje padėtyje ir lango tamsoje kažkas sušmėžavo).

Dar vėliau šovė iš tanko pabūklo, oro banga išdaužė prieš TVR pastatą esančius namų langus. Mums pasitraukus nuo LAZ markės autobuso, kelios automato serijos buvo paleistos į to autobuso šoną. Tame autobuse prieš keletą minučių matėsi keli žmonės.

Vėliau girdėjosi pavieniai pistoleto šūviai. Mums nuėjus prie Basanavičiaus gatvės, degant raudonam šviesoforo signalui, pravažiavo juoda kariniais numeriais “Volga” GAZ-24 ir raudonos spalvos “Ikarus” markės autobusas su viršum mirksinčiu mėlynos spalvos švyturėliu. Autobusas buvo pilnas vienodais tamsios spalvos drabužiais vyrų, paskui važiavo šviesios spalvos autobusiukas, panašu – PAZ markės, pilnas milicijos uniforma vilkinčių vyrų.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 4
Lapų Nr. 58–59