Sausio 13 d. stovėjome prie pat bokšto. Iš miško pusės pasirodė keli tankai, БТР, sunkvežimiai. Jie apsupo bokštą. Iš tankečių iššoko kareiviai ir nubėgo link įėjimo. Tankai privažiavo prie pat žmonių ir pradėjo šaudyti. Nuo oro bangos byrėjo bokšto stiklai. Kareiviai šaudė tuščiais šoviniais į žmones iš nedidelio atstumo, daužė buožėmis, guminėmis lazdomis, kad pralaužtų žmonių grandinę. VR darbuotojas bandė ieškoti kontakto su karininku (iš GP), bet tarybiniai kareiviai jį nustūmė ir puolė žmones. Tankai leido dūmus, o kareiviai mėtė sprogstamuosius paketus. Matėme sukruvintus žmones, į isteriją puolusias moteris. Daug žmonių nukentėjo nuo stiklo šukių.

Pro mūsų grandinę kareiviai neprasiveržė. Nustojus tankui šaudyti, pasigirdo stiklų byrėjimas. Mes supratome, kad kareiviai yra jau bokšto viduje (greičiausiai jie prasiveržė kitoje bokšto pusėje). Bokšto viduje pasigirdo šūviai, matėsi ugnis. Kažkas pylė vandenį, matomai stengėsi užgesinti arba į kareivius.

Užpuolimo momentu panikos nebuvo, žmonės stovėjo ramiai – skandavo “Lietuva”.

Kad bokšto gynėjai šaudytų iš bokšto į kareivius ar žmones – negirdėjome.

Mūsų grandinė trūko tada, kai kareiviai pradėjo veržtis iš bokšto vidaus.

Buvo aišku, kad bokštas užimtas. Mes pradėjome lėtai trauktis. Didelės panikos nebuvo. Daug kas šaukėsi greitosios pagalbos.

Kareiviai bandė išvaikyti žmones trasuojančiomis kulkomis šaudydami į orą, važinėjo tankai.

Mes nuėjome link mašinų, kurios stovėjo prie administracijos patalpų.

Daug kas šaukėsi greitosios pagalbos, Žydrūnė matė žmogų, sužeistą į kojas. Jo vardas Audrius R. (pavardės neprisimenu). Aidas matė žmogų stipriai sukruvintu veidu, kuris nenorėjo sėsti į greitosios pagalbos mašiną. Šis žmogus sakė, kad šią pagalbą tegu suteikia žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikia.

Prieš pat užpuolimą girdėjome Jermalavičiaus kreipimąsi. Giedrius girdėjo, kaip šį kreipimąsi skaitė ir prasidėjus užpuolimui, kai šaudė tankai ir buvo žalojami žmonės.

Tankai taip pat šaudė nuo Karoliniškių tako pusės. Dužo gyvenamųjų namų langai. Aidas girdėjo, kaip šaudė iš automato, matė, kaip tankai leido dūmus. Pamačiau, kad tankai supo bokštą iš miško pusės, tada nubėgau prie bokšto.

Dėmesį atkreipė kruvini veidai, be išraiškos, emocijų atrodė kaip robotai, lyg būtų paveikti kažkokių vaistų.

Aidas matė, kai krito nuo tanko šūvio du žmonės, kai tankai buvo prie bokšto.

1991 m. sausio 23 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 3
Lapų Nr. 33–34